NOFC Febrer 2021 - Page 14

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
2.4 Consell de direcció ( DAC 102 / 2010 art . 37 )
Article 37 Consell de direcció
1 . En aplicació del projecte de direcció , i per aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït , el director o directora del centre pot constituir un consell de direcció , amb les funcions i el règim de funcionament i de reunions que estableixin les normes d ’ organització i funcionament del centre .
2 . Correspon al director o directora nomenar i cessar , entre les persones membres del claustre de professorat que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació , les persones membres del consell de direcció . Les persones membres de l ’ equip directiu han de formar part del consell de direcció , que presideix el director o directora .
A l ’ escola Matilde Orduña no hi ha nomenat Consell de Direcció .
Febrer 2021
2.5 Òrgans unipersonals de coordinació ( DAC 102 / 2010 art . 19.1 . a )
Article 19 Normes d ’ organització i funcionament del centre . Contingut
1 . En el conjunt de normes d ’ organització i funcionament del centre s ’ han de determinar : a ) L ’ estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre , i la concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar l ’ organització pedagògica , el rendiment de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu i , si escau , l ’ aplicació dels acords de coresponsabilitat .
A l ’ escola Matilde Orduña hi ha nomenats 5 coordinadors :
Educació Infantil i Cicle Inicial . Tasques : reunir-se amb el / la Cap d ’ Estudis i el coordinador / a de cicle mitjà i superior un cop per setmana per tal de programar i / o actuar sobre determinats àmbits d ’ aquests cicles o de l ’ escola en general . Aquesta informació i planificació serà elevada als diferents cicles el dia corresponen d ’ horari exclusiu per tal d ’ avaluar i concretar accions a realitzar .
Cicle Mitjà i Cicle Superior . Tasques : reunir-se amb el / la Cap d ’ Estudis i el coordinador / a d ’ educació infantil i cicle inicial un cop per setmana per tal de programar i / o actuar sobre determinats àmbits d ’ aquests cicles o de l ’ escola en general . Aquesta informació i planificació serà elevada als diferents cicles el dia corresponen d ’ horari exclusiu per tal d ’ avaluar i concretar accions a realitzar .
Lingüístic : Tasques : coordinar els diferents professionals que treballen a l ’ àmbit de les llengües del centre per tal de portar a terme els acords dictaminats a la comissió lingüística . Te l ’ encàrrec de tenir el projecte lingüístic de centre actualitzat amb totes les actuacions que es fan al centre referent a les llengües . Informarà al Claustre de les actualitzacions del projecte i de les tasques fetes alllarg del curs en el claustres finals del mes de juny , quan es fan les valoracions de totes les comissions .
14