NOFC Febrer 2021 - Page 13

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
6.2 Les normes d ’ organització i funcionament de la ZER han de determinar el procediment d ’ elecció del o de la representant del sector de pares i mares de cadascun dels centres que integren la ZER en el consell escolar , i han de preveure el procediment d ’ elecció del o de la representant del personal d ’ administració i serveis i del personal d ’ atenció educativa , si escau .
7 Procediment d ’ elecció dels membres del consell escolar d ’ un Institut escola S ’ ha d ’ establir a les normes d ’ organització i funcionament la distribució dels representants del sector del professorat , de l ’ alumnat i del sector de pares i mares d ’ alumnes en els centres que imparteixen més d ’ una etapa educativa de l ’ educació bàsica , tot garantint una representació adequada de cadascun dels sectors .
2.3.2 Claustre de professors / res ( DAC 102 / 2010 art . 29 )
Article 29 Claustre del professorat
1 . El claustre de professorat és l ’ òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l ’ acció educativa del centre .
2 . El claustre és presidit pel director o directora i està integrat per tot el professorat del centre .
3 . Les normes d ’ organització i funcionament del centre concreten la participació d ’ altres professionals d ’ atenció educativa , que s ’ ha d ’ ajustar al que estableixen , respectivament per als centres públics i privats concertats , els articles 146.3 i 151.2 de la Llei d ’ educació .
A data de febrer de 2016 , el claustre de l ’ Escola Matilde Orduña està format per :
4 Professors / es d ’ Educació Infantil 6.5 professors / es de Primària 1 Professor / a d ’ Educació Física 1 Professor / a d ’ Educació Especial 1 Professor / a d ’ Anglès 1 Professor / a de Música 0.5 Professor / a d ’ Aula d ’ Acollida
Febrer 2021 13