NOFC Febrer 2021

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
MARC NORMATIU
• Ley Orgánica 2 / 2006 , de 3 de mayo , de Educación – LOE
• Llei 12 / 2009 , del 10 de juliol , d ’ educació – LEC
• Decret 102 / 2010 , de 3 d ’ agost , d ’ autonomia dels centres educatius
• Decret 279 / 2006 , de 4 d ’ abril , sobre drets i deures de l ’ alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya , derogat parcialment ( art . 4 i Títol IV ) pel Decret 102 / 2010 , d ’ autonomia dels centres educatius .
• Resolucions de 19 de juny de 2012 , per la qual s ’ aprova el document per a l ’ organització i el funcionament dels diferents centres educatius públics i privats per al curs 2012-2013 .
MARC CONCEPTUAL
La Llei d ’ educació de Catalunya ( LEC ) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s ’ ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l ’ autonomia de cada centre . Amb la dotació d ’ autonomia als centres educatius la Llei vol flexibilitzar el sistema i millorar l ’ educació , acceptar la diversitat de centres i rebutjar la uniformitat com a valor del sistema educatiu .
L ’ exercici de l ’ autonomia de cadascun d ’ aquests centres educatius es desenvolupa entorn del seu projecte educatiu i s ’ articula , entre altres instruments , a través de les concrecions curriculars del projecte educatiu i de les normes d ’ organització i funcionament del centre . Aquestes normes , que d ’ acord amb la Llei d ’ educació , són presents en els diversos àmbits d ’ actuació de cada centre , i que aquest ha d ’ elaborar i aprovar , tenen un marc i uns continguts mínims que , d ’ acord amb la Llei , el Decret 102 / 2010 , d ’ autonomia dels centres educatius estableix i sistematitza .
Les normes d ’ organització i funcionament del centre ( NOFC ) han d ’ aplegar el conjunt d ’ acords i decisions d ’ organització i de funcionament que s ’ hi adopten per fer possible , en el dia a dia , el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual . El conjunt de normes d ’ organització i funcionament del centre han de ser coherents amb els principis , valors , objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte educatiu .
Correspon al consell escolar , a proposta de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat concertat , aprovar les normes d ’ organització i funcionament i les seves modificacions . En ambdós casos , es poden aprovar globalment o per parts .
Febrer 2021
1