NJK-nytt 3/2021 - Page 9

Aktia stöder de ungas möjligheter att segla

Ungdomarna är ett av huvudtemana för Aktias sponsringsobjekt . I år riktas sponsorpengarna för de ungas fritidsaktiviteter till Nyländska Jaktklubben , NJK , som är Finlands största segelsällskap och som grundades 1861 . I samarbete med Aktia kan segelsällskapet förverkliga sin långvariga dröm om en vindsurfinggrupp och också skaffa vindsurfingbrädor till föreningen .
” Att segelsällskapet har egna vindsurfingbrädor gör det möjligt för NJK att erbjuda ungdomarna möjligheten att testa grenen utan några stora förhandsinvesteringar . Under de senaste åren har seglingen ökat i popularitet och segelsällskapet har många nya unga medlemmar . Vi vill vara en föregångare inom juniorverksamheten och vi har arbetat mycket för att få fler ungdomar att prova på och bli engagerade i segling . De vindsurfingbrädor som ska anskaffas är av den modell som man i framtiden kommer att tävla med på olympisk nivå . Två före detta FM-vinnare har redan anmält sitt intresse att delta i gruppens verksamhet ”, berättar NJK : s första vicekommodor Johan Lindberg .
9
Utöver de ungas fritidsaktiviteter vill Aktia stödja kulturarvet och en gren som förenar familje medlemmar i olika åldrar och som samtidigt ligger många aktianer varmt om hjärtat .
” Aktias ideologi är tänk framåt – vi vill skapa välstånd och välfärd från en generation till en annan . Även NJK lär ut att man ska beakta de förhållanden som råder , men i stället för ekonomin gäller deras lärdom Finlands utmanande kustvatten . Dessutom lär man sig av det för segling viktiga elementet , havet , att uppskatta naturen och ta hand om den , vilket är ett annat viktigt tema för Aktias sponsringsobjekt ”, berättar Anna Holtari , direktör med ansvar för Aktias varumärke och kundmöten .
Aktias hela sponsrings- och välgörenhetsverksamhet styrs av koncernens sponsor- och välgören hets policy som utarbetades 2019 . Policyn har godkänts av koncernens ledningsgrupp . I denna policy har tre huvudteman valts ut för sponsrings- och välgörenhetsobjekt : unga och utveckling av ekonomiska kunskaper , teman som förverkligas i samma anda som våra engage mang i CDP ( tidigare Carbon Disclosure Project ) och Climate Action 100 + för att motarbeta klimatförändringen och skydda miljön samt stöd för mångfalden och den ekonomiska stabiliteten . Aktia omvärderar temana för sponsring och välgörenhet vartannat år och för enhetligar sponsrings- och välgörenhetsåtgärderna enligt dem .