Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018

infoproiect BULETIN INFORMATIV FINANȚĂRI NERAMBURSABILE UE • SECTORUL PRIVAT DECEMBRIE 2018 AUTORITATI PUBLICE ONG CONŢINUT 1 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 9 Infrastructură de inovare și transfer tehnologic producție și dezvoltarea serviciilor Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului ur- ban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul 2 terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 10 TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere reconversie), reducerii poluării aerului și promovării mă- surilor de reducere a zgomotului Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și Servicii sociale și socioprofesionale la nivelul comunității 3 socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane 11 pentru copii și tineri și rurale 4 Îmbunătățirea Regenerării fizice, economice și sociale a Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante 12 comunităților marginalizate în municipiile reședință de pentru piața forței de muncă județ din România 5 Creșterea producției de energie din resurse regenerabile Sprijin pentru festivalurile de film 13 mai puțin exploatate (biomasă,biogaz, geotermal) 6 Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență 14 Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin progra- me de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii 7 Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 8 Inovare prin formare Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Pot aplica: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii Pentru: construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale Valoarea finanțării nerambursabile: minimum 1 milion euro - ma- ximum 5 milioane euro Rata de finanțare: între 45-70% Perioada estimativă de lansare: Ianuarie 2019