Newsletter 1 Erasmus - Page 4

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 1/2019 01.09—31.12.2019 r. Na 2020 rok planowane są mobilności zagraniczne: kursy na temat edukacji włączającej, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, zapobiegania postawom niepożądanym wśród uczniów oraz zagraniczne kursy językowe. Oprócz kursów, na ten sam rok zaplanowane są też mobilności typu „job shadowing” w szkołach partnerskich w Słowenii, Hiszpanii i na Malcie. Nauczyciele uczestniczący w „job shadowing” poprzez obserwację życia szkoły partnerskiej będą poznawać sposoby nauczania języków obcych i innych przedmiotów w tych szkołach, zapoznawać się z nowymi metodami i próbować je zastosować w naszej szkole . Osnovna sola Dobje—Słowenia Źródło: strona internetowa szkoły partnerskiej Partnerska szkoła w Dobje organizacyjnie przypomina naszą szkołę - także tworzy zespół szkolno-przedszkolny w małej miejscowości i jak nasza szkoła boryka się z podobnymi problemami. Edukacja włączająca jest priorytetem dla obydwu organizacji. Zapewnienie jak najlepszych warunków nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej będzie myślą przewodnią naszej dwustronnej współpracy, która kontynuowana będzie też po zakooczeniu projektu na zasadzie dwustronności. Nie tylko nasi nauczyciele będą gościd w Dobje w czasie tygodniowego job shadowing, ale też dwójka nauczycieli słoweoskich planuje job shadowing i teaching assignment w naszej placówce.