New Wave Group AB Årsredovisning 2017 SV - Page 36

BOLAGSSTYRNING New Wave Group tillämpar de regler som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt årsredovisningslagen. Bolagets styrelse har i enlighet med reglerna upprättat denna bolagsstyrningsrapport. Mer information om koden finns på www.bolagsstyrning.se, där även en beskrivning finns för utländska investerare. VALBEREDNING BOLAGSSTÄMMA REVISIONSUTSKOTT STYRELSE KONCERNFUNKTIONER/ INTERNKONTROLL VD/KONCERNLEDNING BOLAG 36 | NWG 2017 BOLAG BOLAG EXTERNA REVISORER BOLAG BOLAG