New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 19

Två graders temperaturökning . Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt . Men jordens temperatur stiger snabbare än beräknat och orsaken är våra utsläpp av växthusgaser .

SMARTA TRANSPORTER FÖR ETT HÅLLBART KLIMAT

Två graders temperaturökning . Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt . Men jordens temperatur stiger snabbare än beräknat och orsaken är våra utsläpp av växthusgaser .
Transport och logistik är en nyckelfråga för New Wave Group . Vår verksamhet kräver ett välfungerande distributionsnät , som måste vara både effektivt och hållbart . Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten och därmed har transportsektorn en avgörande roll i kampen för klimatet .
Den största delen av våra transporter är containerbaserad sjöfart mellan Asien och Europa . Detta resulterar i ungefär 3 000 skeppade containers årligen . För varor som färdas långa sträckor är transport med båt eller flyg oftast de enda alternativen . Flyg är det transportslag som bidrar till högst utsläpp av växthusgaser . Trots att endast 2 % av New Waves transporter mellan Asien och Europa skedde med flyg under 2015 så orsakade dessa transporter nästan hälften av vårt växthusgasutsläpp . Därför måste vi ha en nollvision och minimera flyget till situationer då det är absolut nödvändigt . Vi kan alla hjälpas åt att minska flygfrakter genom att planera våra inköp i god tid .
TRANSPORT & LOGISTIK
New Wave Group har två huvudsakliga strategier för att minska vår miljöpåverkan från transporter . Den första handlar om att se över vår logistik och skapa effektiva rutiner . Inom koncernen strävar vi efter samlastning mellan våra bolag så att containrar alltid är optimalt fyllda under transporten . Utöver att skona miljön från onödiga och halvfulla transporter bidrar det till besparingar även kostnadsmässigt . Därför ser vi hållbara transporter som en självklar del i resan mot ett mer hållbart företag .
New Wave satsar på initiativ för att bidra till FN : s 17 globala hållbarhetsmål . Ett av dessa handlar om att bekämpa klimatförändringar .
NEW WAVE GROUP / CSR | 19
SMARTA TRANSPORTER FÖR ETT HÅLLBART KLIMAT Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare än beräknat och orsaken är våra utsläpp av växthusgaser. Transport och logistik är en nyckelfråga för New Wave Group. Vår verksamhet kräver ett välfungerande distributionsnät, som måste vara både effektivt och hållbart. Förbränning av fossila bräns V7L:W"l;g"FWB7L;g'7F&G&vWBFl:GFW6VffVFV6L:G&VB"G&7'G6VF&Vf|;g&FR&Vl;g"ƖFWBFV7L;g'7FFVVbl:W&G&7'FW" :G"6FW&&6W&B6;ff'BV6V6WW&FWGF&W7VFW&"VvVl:G"26WFR6FW'2 :W&ƖvVl;g"f&"6Цl:G&F2:Vv7G,:F6" :G"G&7'BVB,:WBVW"fǖrgF7BFRVFFW&FfVfǖp:G"FWBG&7'G6r6&G&"F;fw7BWG6:Gbl:GFW6v6W"G&G2GBVF7@"RbWrvfW2G&7'FW"V6V6WW&6VFFRVBfǖrVFW"#P<:R'6FRFW76G&7'FW":G7F:FgFVbl:W'Bl:GFW6v7WG6:GL:G&l;g":W7FPfVf66֖W&fǖvWBF6GVFW"L:RFWB :G"'6WB;fGl:FFwBf:F2 :WBGB֖6fǖvg&FW"vVGBW&l:W&;gvBFBWrvfRw&W"Gl:RWgVG6Ɩv7G&FVvW"l;g"GB֖6l:W"֖Ƭ;g :WfW&g,:VG&7'FW"FVl;g'7FF"GB6R ;gfW"l:W"v7F66VffVFf'WFW"6W&V7G,:Gf"fVgFW"67FrVl:W&&r<:RG@6F&"FB :G"FBgFVFW"G&7'FVWL;gfW"GB6֖Ƭ;fg,:V;fFv6fgVG&7'FW"&G&"FWBF&W7&v" :GfV7FG6:G76wBL:G&l;g"6W"f:V&&G&7'FW"6V6:Ff"FV&W6BWGBW :V&'Bl;g&WFrWrvfR6G6" :RFFbl;g"GB&G&Fd2pv&:V&&WG6:VWGBbFW76F"G@&V:FƖFl;g,:FG&v"UrtdRu$U55'