New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 13

SOCIALT ANSVAR I TILLVERKNINGEN Hur en produkt har tillverkats och under vilka förhållanden är en viktig fråga. Här berättar vi mer om vårt arbete med att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. VÅRA PRODUKTIONSLÄNDER New Wave Group vill alltid finnas nära tillverkningen av våra produkter. Därför har vi egna inköpskontor i Asien som sköter den dagliga kontakten med våra leverantörer. Vi har kontor i fyra olika produktionsländer; Kina, Bangladesh, Vietnam och Indien. Här arbetar sammanlagt över 200 New Wave-anställda. Kina är vårt största produktionsland. Inköpskontoret ligger i Shanghai där New Wave Group har bedrivit verksamhet sedan 1992. Dessutom har vi tre satellitkontor i Qingdao, Xiamen och Nanchang. Vår strategi är att inköpen sker direkt mellan oss och leverantören utan agenter och mellanhänder. Det tycker vi skapar bäst förutsättningar för ett nära samarbete och bättre kontroll över inköpspriser, kvalitet och produktionsflöden. Våra inköpskontor är mycket viktiga i arbetet med socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Närvaro och lokal förankring gör det lättare att besöka fabriker och stötta våra leverantörer i sociala och miljömässiga utmaningar. New Waves styrka är att vi har egen CSR-personal som arbetar heltid med dessa uppgifter. ANSVAR FÖR LEVERANTÖRER Vi är medvetna om vårt ansvar när vi handlar i länder som inte har kommit lika långt som Sverige när det gäller arbetsvillkor och miljöfrågor. Många av de utmaningar som finns i olika produktionsländer beror på fattigdom och bristande välfärdssystem. Genom besök och samtal kan vi upptäcka eventuella brister i tid och skapa långsiktiga relationer med våra leverantörer för att bemöta dem. Bra leverantörer är en viktig del av vår konkurrenskraft och därför är vi måna om att deras verksamhet fungerar på ett bra sätt och att de anställda behandlas med respekt. Det vinner alla på. VÅR UPPFÖRANDEKOD Vår uppförandekod är en slags policy som innehåller alla de krav New Wave ställer på tillverkande leverantörer. Uppförandekoden bygger på internationella ramverk som t.ex. ILO-konventionerna och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Uppförandekoden ställer bland annat krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma. Vår uppförandekod kommer från Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Amfori BSCI är en organisation där företag från hela världen samarbetar för att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, under ledning av Foreign Trade Association. Alla medlemmar har en gemensam uppförandekod, vilket innebär att över 2000 företag har antagit den uppförandekod som New Wave Group använder. Tillsammans når vi över 30 000 unika leverantörer världen över. NEW WAVE GROUP / CSR | 13 De flesta av New Wave Groups produkter är tillverkade av externa leverantörer på uppdrag av oss. Men vi äger också några egna fabriker och tillverkningsenheter, vilket du kan läsa mer om under ”Egen tillverkning”.