New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 38

NWG // BOLAGSSTYRNING 13 780 aktieägare per den 31 december 2018 Valberedning BOL AGSSTÄMMA Revisionsutskott Externa revisorer ST YRELSE Externa revisorer Externa revisorer VD/KONCERNLEDNING KONCERNFUNK TIONER/ INTERNKONTROLL bolag bolag bolag bolag bolag 038 // ÅRSREDOVISNING