Naložbeni magazin Vzajemci - februar 2015 - Page 11

11

Bolj ilustrativen prikaz je prikazan v grafikonu, ki kaže gibanje enoletnih donosnosti cen nafte iz katere je razvidno, da je nedavna korekcija tudi že dosegla padec 50%, ki je v zadnjih 30-tih letih bil tisti obseg, kjer se je večina korekcij na naftnem trgu končala in se je pričel odboj.

Poleg že prikazane primerjave je vsekakor zanimiv tudi grafikon, ki prikazuje ceno nafte v absolutnih vrednosti v zadnjih 15-letih. Iz slednjega je razvidno, da je od leta 1998, ko je cena nafte dosegla svojo najnižjo vrednost po letu 1990, cena nafte po vsaki korekciji ustavila na premici, ki nominalno pomeni 8,5 % letno rast. To premico je cena nafte (četrtič v zadnjih 17 letih) zadnjič dosegla v januarju 2015, iz česar bi lahko pogojno sklepali, da bi ta premica lahko kazala vsakokratno mejno cena rentabilnosti proizvodnje nafte tudi v največjih naftnih proizvajalkah združenja OPEC.

Glede na vse navedeno bi lahko energetski sektor ob trenutni podcenjenosti delnic in trenutnih ravneh cene nafte, ki so dosegle (in se deloma že odbile z) ravni iz najhujšega obdobja finančne krize v letu 2008/09 (ko je cena nafte upadla pod 40 $) bil eno skritih naložbenih pozitivnih presenečenj v prihodnjem letu ali dveh. Verjetno pa bo ponovna rast cen nafte zaradi zmernejše gospodarske rasti (predvsem na Kitajskem) počasnejša, kot je bila ob podobnih korekcijah na naftnem trgu v preteklosti. Zato bi vlagateljem svetovali naj to naložbeno priložnost ujamejo s periodičnimi vplačili v vzajemne investicijske sklade, ki so usmerjeni v energetski sektor.

Eden takih je tudi podsklad Ilirika Energija delniški, katerega vrednost točke je od začetka letošnjega leta (do 17.2.2015) zaradi odboja cen nafte porasla za 9,42%.

Grafikon 1: Gibanje enoletnih donosnosti cen zahodno teksaške lahke surove nafte (na mesečni ravni, v odstotnih točkah) v obdobju 1985-2015

Grafikon 2: Gibanje cen zahodno teksaške lahke surove nafte v obdobju 1998-2015 (v USD za sod) Vir: Bloomberg

Prospekt in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so brezplačno na voljo na sedežu družbe ILIRIKA DZU, d. o. o., Ljubljana na Slovenski cesti 54a, na spletni strani www.ilirika-dzu.si in na vseh vpisnih mestih. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Sintetični kazalnik tveganj in donosa podsklada ILIRIKA Energija delniški spada v 6. razred. Najvišji vstopni stroški lahko znašajo do 3,0%, najvišji izstopni stroški pa 0,0%. Navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost.

Dušan Povalej, ILIRIKA DZU