My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 15

PROJEKTID 2018. a oli EVEL-il elluviimise staadiumis koguni 7 projekti, mida kaasfinantseeriti kolmest allikast – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), INTERREG ja vee-ettevõtete omavahendid. GIS andmemudeli puhul rakendati täies mahus vee-ettevõtete omaosalust. EVEL projektid 2018. a: 1. Interaktiivne veemajandus Läänemere piirkonnas (IWAMA). 2. Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal (NOAH). 3. Reoveepuhastite efektiivsuse tõstmine (BEST). 4. Ravimijääkidest puhas vesi (CWPharma). 5. Põhjavee, filtritäidiste ja filtreeritud põhjavee mikrobioloogiline uuring. 6. Vee-ettevõtetele ühtse GIS andmemudeli juurutamine. 7. Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis (ÜVVK strateegia). Suureks tunnustuseks EVEL-ile on, et meid on kutsutud partneriks Euroopa Liidu INTERREG projektidesse. Partneriks olek annab võimaluse kaasa rääkida uuringute läbiviimisel, mis on sisendiks ka EL otsustes. Läänemere regiooni keskkonnahoiu projektide peaeesmärgiks on piirkonna ökoloogilise puhtuse säilitamine, eelkõige Läänemerre suunatava reostuse vältimine ja vähendamine. Arvestades, et reostusallikad on mitmekesised, on projektid ka erineva fookusega. IWAMA keskendus nutikale reoveesette käitlusele, BEST tööstusreovee puhastamisele, CWPharma ravimijääkide eemaldamisele ja NOAH üleujutustest tuleneva reostuskoormuse vähendamise lahendustele. EVEL-i osa INTERREG-i projektides on eelkõige seotud alginfo kogumise, tulemuste levitamise ja koolituste/töötubade läbiviimisega. KIK-i rahastusega projektidest lõppes 2018. a uuring „Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis“. Mikrobioloogia projekt puudutab joogiveeuuringuid Sillamäel ja Raplas. EVEL-i kaasabil ühendasid vee-ettevõtted nii tehnilise kui ka majandusliku ressursi, et leida lahendus joogivee kvaliteedi probleemidele. Tulemusi on oodata 2020. a kevadeks. 15