My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 13

KUTSESTANDARD JA -ÕPE 2015. a kogunes EVEL-s töögrupp, kes seadis endale eesmärgiks töötada välja ühtsed nõuded veekäitlusoperaatorite pädevusele ehk kutsestandard. Vajaduse ühtsete nõuete järgi tingis soov tõsta ja ühtlustada operaatorite teadmisi. Olulise sisendi standardi väljatöötamisse andis Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud uuring „Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahaga rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine„, milles tõdeti, et üheks suurimaks vajakajäämiseks reoveepuhastite projektijärgsel opereerimisel on reoveepuhastite operaatorite madal kompetentsus. Olukorra parandamiseks soovitati operaatorite kutseharidussüsteemi loomist. Kutsekoja juures tegutsev keemiatehnoloogia ja-protsesside kutsenõukogu kinnitas 21. aprilli 2015. a otsusega veekäitlusoperaatori tase 5 kutsestandardi. Oma panuse standardi koostamisse andsid: Vahur Tarkmees, Ellen Mihklepp, Taavo Tenno, Hillar Takk, Jan Raudsepp, Tiit Reeder ja Vahur Värk. 2017. aastal sai EVEL veekäitlusoperaatori kutse väljastamiseks kutse andja staatuse. Kutsete väljastamiseks on moodustatud kutsekomisjon koosseisus: Vahur Tarkmees (esimees), Knut Tamm, Nele Nilb, Raili Kärmas ja Vallo Kõrgmaa. Kutsekomisjoni suureks väljakutseks on esimese kutseeksami läbiviimine 2019. aastal. EVEL koostöös Järvamaa Kutseharidus- keskusega (JKHK) algatas 2017. aastal kaheaastase töökohapõhise õppekava „veekäitlusoperaator“. Samal aastal alustas õpet 24 õpilast. 2018. a sügisel asus õppima juba teine lend. Suur roll õppekava rakendamisel on JKHK poolt juhtõpetajal Ivar Kohjusel ja EVEL-i poolelt Vahur Tarkmehel. Veekäitlusoperaatori õppe I lend 13