My first Magazine október_11

BÁCS MEGYEHÁZA A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat időszaki kiadványa www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • 2017. október info@bacskiskun.hu A MEGYE KIVÁLÓSÁGAIT DÍJAZTA AZ ÖNKORMÁNYZAT Ünnepi közgyűlés számos rangos, megyei elismeréssel Ajánló Újabb nyertesek A TOP keretében a tavalyi év- ben benyújtott 197 megyei pá- lyázat közül újabb 11 kapott tá- mogatást szeptember folyamán.  *** 2. oldal Egészségügyi szűrőbuszokkal a tanyákon élőkért A tanyás térségek elszigetelten élő lakosainak nyújt segítséget.  *** 3. oldal Elkészült a megyei klímastratégia Elkészült Bács-Kiskun megye klímastratégiája, mely az éghajlatváltozás kihívásaira fogalmazza meg a térség közös cselekvési irányát.  4. oldal *** Kiskun Emlékhely épül Szankon Október 20-án, pénteken tartotta ünnepi ülését a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Lakiteleki Népfőiskolán. A rendezvény egyik fő apropója az 1956-os forradalmi megemlékezés volt, és ez alkalommal kerültek átadásra a megyei kitüntető díjak is. E nívós elismerések azoknak a személyeknek, közösségeknek adományozhatók, melyek kiemelkedően eredményes teljesítményükkel szolgálták a megye érdekeit és javát. A legrangosabbnak számí- tó „Bács-Kiskun Megyéért Díj”-at idén Kurucz András, a kiskőrösi Protokon Kft. nyugalmazott ügyvezetője és Versegi János, a kecske- méti VER-BAU Kft. tulajdo- nos-ügyvezetője kapta. Az ünnepségen részt vet- tek a kitüntetettek és hozzá- tartozóik, a megye igazgatási, társadalmi, egyházi és gaz- dasági vezetői, a megye tele- püléseinek polgármesterei, a megyei közgyűlés tagjai és a bizottságok külső tagjai. A rendezvényt Lezsák Sándor házigazda köszöntő szavai nyitották meg, majd ünnepi beszédet mondott Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke. „A szabadság ’56 óta a legtisz- tábban, legőszintébben csengő szó, melynek mi és az általunk nevelt, oktatott generáció ad tartalmat. A holnap felelősei mi vagyunk. Sorsunk, jövőnk, gyermekeink és unokáink jö- vője 1956 talaján érik erős, biztonságos, kiszámítható, fej- lődő nemzetté, boldog hazá- vá. Itt nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni kell, ahogy ezt Váci Mihály is írta. Mindenki- nek a maga választotta, vagy a kijelölt helyén.” – hangzott el az elnök gondolatai kö- zött. A kitüntetettek nevében Szemereyné Pataki Klaudia mondott köszönetet és egy- ben történelminek nevezte a mai napot, amikor a városi és a megyei közgyűlés közösen ünnepelhet. Az idei évben új- donságnak számított, hogy a tavalyi 12 helyett idén 14 kü- lönböző díjat adott át az ön- kormányzat, s a már megszo- kott kategóriák mellett újakat is bevezetett. Az ünnepi műsor része- ként népdalokat adott elő a Dusnoki Igazgyöngy és Ha- gyományőrző Népdalkör, valamint énekelt a kiskun- félegyházi Batthyányi Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felső tago- zatos kórusa. Az 1956-os for- radalom és szabadságharcra emlékezve Nagy Gáspár Lát- hatatlan kőre vésem és Tóth Bálint Magyar Litánia című versét szavalta el Körtvélyesi Zsolt színész. A műsor zá- rásaként a Mayossa Hagyo- mányőrző Egyesület adott elő fergeteges és látványos rába- közi, dél-alföldi és pálpataki táncokat. Produkciójukat a Szabó Zoltán és barátai nevű zenekar kísérte. (Folytatás a harmadik oldalon) www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • info@bacskiskun.hu Zank vezérnek és a kunok em- lékének kívánnak tisztelegni Szankon azzal a turisztikai attrakcióval, mely az elkövetke- zendő években a Kiskunmajsai Járás egyik fő vonzerejévé vál- hat.  5. oldal *** Kiemelkedően szerepelt megyénk az OMÉK-on Idén 78. alkalommal rendezték meg az Országos Mezőgazda- sági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt (OMÉK), a magyar gazdák ünnepét. 6. oldal *** dr. Szobonya Zoltán Emléknap A Megyeházán megrendezett dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap az 1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatai- nak állított méltó emléket.  7. oldal