My first Magazine október_11 - Page 7

Időutazás a Reformációba A Kecskeméti Katona József Múzeum kiállítás- sal csatlakozik a Refor- máció 500 Emlékévhez, így emlékezik meg e nagy jelentőségű egyház- és kultúrtörténeti évfordulóról. Kecskemét a magyar reformá- tusok egyik jelentős központja. A kiállítás elsősorban a kecske- méti reformáció történetét dol- gozza fel, európai és országos kitekintéssel, az általánosan alkalmazott eszmetörténeti, művészettörténeti szempontok mellett alapvetően és elsősor- ban történeti, néprajzi, „mik- rotörténeti” megközelítéssel és módszerekkel. A tárlat célja, hogy látván�- nyá varázsolja a történéseket, tárgyiasítsa, befogadhatóvá tegye a forrásokból ismert ese- ményeket. A látogatók többek között megnézhetik, amint Kecskeméti Végh Mihály fő- bíró házában 1564-ben egyez- séget kötött a két felekezet, be- pillanthatnak a reformátusok fatemplomába, megtudhatják, mi volt a fizetsége a templom építőmestereinek s rácsodál- kozhatnak, kik éltek reformá- tus hitben történelmi nagyja- ink közül. A tárlat bemutatja azokat a reformátusokhoz kap- csolódó szokásokat, amelyek az emberi életfordulókat, a születést, a házasságkötést és a halált kisérték. A tárlat felvonultatja azokat a magyar tudósokat, politiku- sokat, művészeket, írókat is, akik nem arról lettek híresek, hogy reformátusok voltak, ha- nem egyéb területen kifejtett munkásságuk miatt, de életük, erkölcsiségük meghatározó eleme volt református hitük. A kiállítás egyik legfőbb üze- nete, hogy Kecskemét a vallási 7. oldal História 2017. október türelem példaértékű helyszíne. Katolikus és protestáns lakóit évszázadokon át a békés egy- más mellett élés és egymáshoz való jóindulat jellemezte. A 16. század közepén Kecskemét egyetlen templomát az „öreg kő templom”-ot közösen hasz- nálták a katolikusok és az új hit követői. Ugyanazon templom- ban, de különböző napszakban volt mise és prédikáció. Bírsá- got szabtak ki arra, aki vallá- sáért a másikat csúfolta vagy bántalmazta. A reformáció hatása messze túlmutat egyházi mivoltán. A reformáció kovásza volt a nem- zettudat erősítésének, segítette a nemzeti történelemszemlé- let fejlődését, a nemzeti nyelv kialakulását, a magyar nyelvű írásbeliséget és vitakultúrát, a magyar zenekultúrát. Lendü- letet adott a könyvnyomtatás- nak, a természettudományok fejlődésének és jól megfért a tudományos gondolkodás mellett. Zászlajára tűzte a nép írni-olvasni tanítását, iskolák alapítását. A demokrácia gyö- kereit is kereshetjük benne, érdeme a demokratikus közös- ségek elismerése, de a protes- táns etika és vállalkozó szellem meghonosítása is. A kiállítás a Kecskeméti Ka- tona József Múzeum Cifrapa- lota Kiállítóhelye földszintjén, öt teremben várja a látogató- kat. A kiállítás tárgyanyagának jelentős részét a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára vala- mint a Dunamelléki Reformá- tus Egyházkerület Ráday Mú- zeuma biztosította. Kurátorai Szabóné Bognár Anikó és Dr. Végh Katalin, társrendezője Bán Magdolna.  Szabóné Bognár Anikó,  Dr. Végh Katalin TISZTELGÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAI ELŐTT dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap A Megyeházán megrendezett dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap az 1945-1961 közötti időszak hőse- inek és áldozatainak állított méltó emléket, a rend- szert megszenvedő tanuk és családjuk előtti tisztelgés, együttérzés emléknapjaként szeptember 29-én. „Az utókor feladata, hogy mél- tón megemlékezzen, főhajtás- sal adózzon a kommunizmus ártatlan áldozatai és emlékük előtt, mindent elkövessen azért, hogy a jövendő nemzedékek című dalait adta elő gitáron. A Megyeháza után a megemlé- kezés a kecskeméti börtönnél, az egykori jánoshalmi ügyvéd kivégzésének helyszínén foly- tatódott, ahol az ünnepélyes Kecskemét mártír özvegye és lányai által alapított dr. Szobonya Zoltán emlékérmeket is. Az elisme- rés olyan embereknek ítélhe- tő oda, akik híven ápolják az 1956-os forradalom igazságát, eszmeiségét és a jánoshalmi ügyvéd emlékét. Idén Rideg Lászlót, a megyei közgyűlés el- nökét is érdemesnek tartotta a kuratórium a díjra, melyet ün- nepélyes keretek között a kecs- FOTÓ: UJVÁRI SÁNDOR mentesek legyenek a kommu- nizmus mételyétől, ismerjék, óvják értékeiket, büszke tagjai legyenek nemzetünknek. Ezzel a feladattal tartozunk minda- zok emlékének, akik megszen- vedték ezt a rémséges időszakot és feláldozták magukat a nem- zet oltárán.”- mondta el meg- nyitó beszédében Rideg Lász- ló, a megyei közgyűlés elnöke. Az ünnepségen előadást tar- tott Bank Barbara, aki a törté- nész szemüvegén keresztül és a ránk maradt iratokból idéz- ve mutatta be a diktatúra me- gyei eseményeit. Részvételével megtisztelte a rendezvényt a jánoshalmi mártír lánya, Szo- bonya Csilla és köszönetet mondott Rideg Lászlónak az Emléknap létrehozásáért. Kel- cz Dávid a Kelda Zenekar ne- vében az Ismerős Arcok „Talán csak álom” és a „Mennyit ér?” műsort követően a jelenlévők megkoszorúzták dr. Szobonya Zoltán emléktábláját. A megemlékezést Görgé- nyi István 1956-os élményeit és a forradalom legfontosabb jeleneteit feldolgozó olajfest- ményeinek válogatásából nyílt kültéri kiállítás tette színessé (Rigó Erik gyűjteményéből). Görgényi az érzelmek, a lelki meggyőződés kifejezését elő- térbe állító festő volt, a for- radalmat nagyfokú átéléssel, szuggesztíven, történelmi- leg hitelesen, művészi rangra emelten idézte meg műalkotá- saiban, melyeket egy hétig le- hetett a Megyeháza előtt meg- tekinteni. A kiállítás megnyitóját a Mayossa Hagyományőrző Egyesület tagjaként Szekeres Kamilla népdalokat énekelt. Ezen a napon adták át a keméti börtön falánál tartott megemlékezés és koszorúzás alkalmával vehetett át. 2017-ben az alábbiak kaptak dr. Szobonya Zoltán Emléklapot: - Barcsák János, Mélykút - Dági József , Jánoshalma - Dr. Horváth László, Kiskunhalas - F. Nagy József, Kiskunhala s - Faragó Imre, Kiskőrös - Gyöngyösi Imre, Kalocsa - Páldeák János, Lajosmizse - Pető Zoltánné, Jánoshalma - Stöckl János, Solt - Szálteleki János, Kalocsa - Taska László, Kecskemét - Tóth Lászlóné Fejes Erzsébet, Kecel - vitéz Almási László, Budapest - Zsikla István, Soltvadkert Dr. Szobonya Zoltán Posztumusz Emléklapot kapott: - Dobróczky Antal, Kerekegyháza - Doszpod Béla, Mélykút - dr. Bogdán Miklós, Kerekegyháza - Gémes Mihály, Tiszakécske - id. Révész István, Kecskemét - id. Vadas Jenő, Kecskemét - Nagy János, Mélykút - Németh László, Kerekegyháza - vitéz Bolvári István, Drágszél - vitéz Szentlászlói Sándor, Kalocsa - Zombori Imre, Kecskemét FOTÓ: UJVÁRI SÁNDOR www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • info@bacskiskun.hu