My first Magazine október_11 - Page 10

10. oldal Védőkereszt a déli határon Madártávlatból, Tom- pa határában érdekes látvány tárul a kíván- csi szemek elé: a fák elhelyezkedéséből egy óriási kereszt alakzat rajzolódik ki. A szálak Beliczay Istvánhoz, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott erdészet- vezetőjéhez vezetnek. Beliczay István, nyugalmazott erdész 1996-ban erdőt ültetett saját földjén Tompán, 1848 és 1956 áldozatainak és hőseinek emlékére és tiszteletére, mellyel sok évtizedes álma vált valóra. A honfoglalás 1100. évfordu- lója kiváló alkalmat nyújtott a megemlékezésre, illetve mara- dandó alkotások készítésére. Elképzelése minden körben támogatásra talált, ezért Pista bácsi belevághatott a telepítés- be. Tizenhétféle fafajt ültetett a fekete- és a szürkediótól kezd- ve az arrafelé őshonos mogyo- róig. A középen kirajzolódó latin kereszt ötlete Pista bácsi év- folyamtársától, Szikra László- tól származik, s a két szörnyű tragédiát, 1848-at és 1956-ot reprezentálja. A keresztet nyír- fákból ültette, ezért üt el színe- 2017. október Természetünk Újra látogatható az Árpád-kori falu Tompa zetében, formájában is a többi vegyes lombokból álló erdőtől. Az emlékerdőben 2016 ok- tóberében az 1956-os szabad- ságharc 60. évfordulóján egy kopjafát is állított az alábbi felirattal: „1848-1849 A HA- ZÁÉRT! – 1956 A SZABAD- SÁGÉRT! – 1956 A MEGMA- RADÁSÉRT!”. A talapzatán elhelyezett táblák az 1848/49- es magyar szabadságharc mártírjainak és az 1956-os forradalom áldozatainak em- lékét hirdetik, valamint azon soproni egyetemistákét és ta- náraikét, akik az 1956-os vér- zivatarban a nagyvilágban szétszóródva vagy a kanadai csoportokhoz tartozva foly- tatták tanulmányaikat, illetve a keserű kenyérkeresés rögös útját kezdték járni. 2017. március 14-én példa- mutató nemzettudatos élet- útjáért, a magyar nemzet és a haza következetes, megal- kuvásmentes tiszteletéért, az egyetemes emberi értékek köz- vetítésében végzett kimagasló, példamutató tevékenységének elismeréséül a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kap- ta. 2017. októberében az Emlé- kerdőben újabb 13 fát ültettek az Aradi Vértanúk tiszteletére a helyi kisgyermekek közre- működésével. Tiszaalpárt nem csak csodás természeti kör- nyezete miatt érdemes felkeresni. A térség a bronzkor időszakától lakott volt, amit az itt talált régészeti leletek sokasága is bizonyít. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2000-ben épített egy bemutatóhelyet Tiszaal- előkerült településszerkezetet jeleníti meg, az eredetihez ké- pest kissé zsúfolt formában, hi- szen a valóságban egy falu 4-6 hektáron terült el. A felépített falurészletben megtekinthetőek a korabeli mindennapi élet és az állat- tartás építményei: a félig föld- be mélyített veremház a maga egyszerű berendezésével, kül- ső kemence, vesszőfonatos ka- rámok, vesszőbéléses kút, ga- páron, amely alapján elképzel- hetjük, milyen volt az élet egy Árpád-kori faluban. Ennek állapota az évek során nagyon leromlott, szükségessé vált a felújítása és a terület újraren- dezése. Az apró skanzen a kör- nyéken folyó ásatások során bonatároló vermek. A felújítás során nem csak ezek épültek újjá, de csoportos foglalkozá- sok számára kültéri bútorzattal (padok, asztalok, esővédő tető) is kiegészítették, melyek inter- aktív bemutatókat is lehetővé tesznek. A bemutatóhely nyit- TAVASZKÖSZÖNTŐ 2018 A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetis- mereti játékra hív minden 5-8. osztályos tanulót, akik szívesen mélyednek el a természet rejtelmeiben. Beliczay István 1931. május 31-én, Cegléden született. Nős, két gyer- meke és egy unokája van. 1952-ben kezdte meg tanulmányait Sopron- ban, az Erdőmérnöki Karon, ahol 1957-ben diplomázott. Szakmai pá- lyafutását erdőmérnök gyakornokként kezdte, majd erdőtervezőként dolgozott. 1960-tól 1967-ig Szegeden, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakkö- zépiskolában tanított. Diákjaival a mai napig tartja a kapcsolatot. A pedagógus pálya után ismét dolgozott erdészetvezetőként, erdőterve- zőként is. 1980-ban került a KEFAG Zrt. jogelődjéhez, a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdasághoz, ahol 1992-ig volt a Kelebiai Erdé- szet vezetője, majd innen ment nyugdíjba. Tevékenysége nyomán a ke- lebiai erdőkben többféle elegyfaj és vadgyümölcs jelent meg, gazdagítva ezen erdők értékét, növelve sokszínűségét. Nyugdíjasként - mind a mai napig - erdészeti szakirányítóként aktívan dolgozik. va tartásának időtartama: ápri- lis 1-től október 31-ig hétfőtől vasárnapig 9.00 és 16.30 óra között. November 1-től márci- us 31-ig a bemutatóhely zárva tart, azonban Tiszaalpár Ön- kormányzata előre bejelentke- zett csoportok és helyben je- lentkező látogatói igény esetén biztosítja a megtekintést. A Szent István utcában talál- ható skanzen és a tőle karnyúj- FOTÓ: KNPI Természetismereti játék FOTÓ: PÁLINKÁS CSABA Tiszaalpár Nyolcfős csapatok jelentkezé- sét várják, minden évfolyamról 2 fő vehet részt a vetélkedőn. A csapatverseny 3 írásbeli fordu- lóból és szóbeli játékos vetélke- dőből áll. A szóbeli döntőben a legjobban teljesített öt csapat vehet részt. A döntő helyszíne: Természet Háza Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19. Ebben a tanévben megismer- hetik a Kiskunsági Nemzeti Park földtani, talajtani és kul- túrtörténeti értékeit. Többek között tanulmányozhatják a csólyospálosi darázskőt, a fü- löpházi csilligét, a katymári löszbabákat, de ellátogathat- nak a földvárakra és a kunhal- mokra is. A jelentkezés alkalmával kérjük megjelölni, hány csa- pattal kívánnak nevezni és ki a vetélkedő szervezéséért felelős tanár neve! A versenyre 8 fős csapatok jelentkezését várják! Jelentkezési határidő: 2017. november