Min Drift og Vedlikehold 4/2020 - Page 24

� TEKNOLOGI
ARROW-CI Hele verdikjeden skal finansieres

Sementindustrien har store CO2-utslipp .

Globalt står den for 5 -7 prosent av de totale CO 2
-utslippene. I Norge er andelen om lag 2 prosent . Sementens klimaavtrykk er gjennom flere år forbedret ved at deler av råmaterialene erstattes med restprodukter fra annen industri . Store deler av brenselet er også erstattet med alternative brensler basert på avfall , hvor mye av dette er biobrensel som gir lavere CO 2
-utslipp. Norcem Brevik slipper ut mellom 820.000 og 890.000 tonn CO 2 årlig ( kilde : Norske utslipp ). Norcem har en visjon om null utslipp av CO 2 fra betongprodukter innen 2030 , over et livsløpsperspektiv . Karbonfangst er et viktig element i denne visjonen .
Verdens første Norske myndigheter har i lang tid hatt tydelige ambisjoner knyttet til karbonfangst og -lagring . Norcem Brevik og avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud er de to norske anleggene som er vurdert for karbonfangst . Når tiltaket i Brevik realisert blir det verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst . Prosjektet i Brevik tar sikte på en årlig fangst av 400.000 tonn CO 2
. Dette er omtrent halvparten av bedriftens utslipp av CO 2
. Et viktig grep i prosjektet er at det meste av energien for å fange CO 2 dekkes av overskuddsvarme fra sementproduksjonen . Fangstanlegget skal integreres i dagens anlegg . Norcem har i samarbeid med Aker Solutions testet fangst og rensing av CO 2 på fabrikken i Brevik . Testene og erfaringene har vært vellykkete og Akers aminteknologi er lagt til grunn for prosjektet .
Fra fangstanlegget er det planlagt å frakte CO 2 med båt til et nytt mottaksanlegg for CO 2 på land , Naturgassparken i Øygarden på Vestlandet . Derfra skal gassen fraktes i rørledning ut
24