Memoria [PL] Nr 43 (04/2021) - Page 16

MIĘDZYNARODOWA KAMPANIA #PROTECTTHEFACTS

ProtectTheFacts to międzynarodowa inicjatywa Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), ONZ i UNESCO. Organizacje te zjednoczyły siły w celu zwiększania świadomości na temat zniekształcania obrazu Holokaustu zarówno

w zakresie rozpoznawania tego zjawiska,

jak i przeciwdziałania mu.

Według najprostszej definicji zniekształcanie obrazu Holokaustu to retoryka, materiały pisane, bądź inne nośniki informacji, w których znane informacje historyczne na temat Holokaustu są usprawiedliwiane, umniejszane bądź niewłaściwie interpretowane. Zniekształcanie obrazu Holokaustu toruje drogę dla zaprzeczania temu zjawisku, antysemityzmu, teorii spiskowych oraz niebezpiecznych przejawów nacjonalizmu.

Zniekształcanie obrazu Holokaustu prowadzi do ignorowania fundamentalnych wartości demokratycznych. Blokuje dążenie do formowania się pluralistycznych i otwartych społeczności.

Brak reakcji na przejawy zniekształcania obrazu Holokaustu pozwala antysemityzmowi przeniknąć do głównego nurtu. Historia nauczyła nas, co może się stać, gdy przyjmiemy antysemityzm za normę. Zniekształcanie obrazu Holokaustu widoczne jest we wszystkich sferach życia społecznego, od mediów po politykę i w każdej opcji politycznej. Przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga zjednoczenia się nas wszystkich.

Celem kampanii #ProtectTheFacts jest zwiększanie świadomości w zakresie tego, jak istotne jest występowanie przeciwko zniekształcaniu obrazu Holokaustu oraz promowanie rekomendacji i strategii wśród decydentów, instytucji zaangażowanych w tematykę Holokaustu, w społeczeństwie obywatelskim i wśród szeroko pojętej społeczności ludzkiej.

75 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej pamięć o Holokauście jest zagrożona. Zniekształcanie obrazu Holokaustu staje się coraz powszechniejsze, wywierając wpływ na obraz prawdy historycznej. Sytuacji tej sprzyja powszechny brak świadomości występujący bez względu na granice państw czy język. Do zapobiegania temu zjawisku niezbędna jest międzynarodowa współpraca.

IHRA