memoria d'activitats 2016 - Page 3

2
Memòria 2016

Seguim augmentant socis

Altes i baixes de socis per any
700
600
500
400
300
Altes Baixes
200
100
0 2012 2013 2014 2015 2016
Aquest any 2016 hem seguit augmentant el nombre de socis i a més també hem augmentat en nombre d ’ altes respecte a l ’ any anterior , 2015 . Així mateix , hem tingut menys baixes de socis que en els anteriors anys que representa una dada molt positiva per a l ’ entitat .
Una altra dada rellevant és el nombre de fills / es de les famílies que tenim com a sòcies , com es pot veure la majoria tenen tres fills / es i la família més nombrosa té 16 fills . Respecte l ’ any 2015 les famílies amb tres fills / es sóns les que més han augmentat seguidament de les famílies amb quatre fills / es i dos fills / es .
Les famílies nombroses amb dos fills / es poden ser per la discapacitat d ’ algun dels seus membres o viudetat d ’ un dels progenitors . Amb la nova normativa també trobem famílies que el fill / a més gran surt del títol de família nombrosa però la resta de membres es manté .

2