Memòria del curs 2017-2018 - Page 7

problemàtiques al barri

Poca intervenció de l’administració

Manques d’infraestructura

Falta d’activitats socials i culturals al barri

Brutícia

Tràfic de substàncies estupefaents al barri

Falta de dinamització econòmica al barri

Gran volum de persones nouvingudes que no disposen de prou recursos per fer la seva arribada més còmode i senzilla

Falta de lloguer social

Ocupació d’habitatges

Contaminació ambiental i acústica

Solars buits

línies estratègiques

Donar resposta a les necessitats dels diferents col·lectius.

Vetllar per una oferta sòcio-cultural i de lleure per a la gent gran i adulta.

Incentivar els compromisos de les famílies partícips a l'esplai.

Oferir un espai de lleure, educatiu, social i cultural als infants i joves del barri

Cercar solucions a les problemàtiques del barri

Ampliar les fonts de recursos

Augmentar els recursos econòmics i materials

Augmentar els recursos humans

Vetllar per millorar la motivació laboral

Donar-se a conèixer

Comunicar-se de manera efectiva

Dinamitzar el Centre Cívic

Oferir activitats d'interès general al Centre Cívic

Gestionar el funcionament del Centre Cívic

7 diferències?