Memòria del curs 2017-2018 - Page 6

pla estratègic

El pla estratègic de l’entitat És el camí a seguir d’aquesta. El pla estratègic ens dona la resposta a la següent pregunta: quins són els passos a seguir per assolir els nostres objectius a llarg termini?

A partir de la diagnosi realitzada al barri i amb aquest pla estratègic, es defineix el paper del Centre d’Esplai La Gresca com agent social i les conseqüents estratègies d’intervenció. Per tal d'entendre a què dona resposta el pla estratègic de l'entitat, cal conèixer bé el context en el que actua.

El context de crisi global en el que ens trobem està afectant de manera alarmant als sectors més fràgils, però també es genera un augment de l’exclusió social entre els col·lectius que no estaven en risc. Aquestes situacions de crisi s’agreugen en el cas de les famílies amb dificultats socials i estan tenint, entre d’altres conseqüències, un increment de les conductes de risc, un retrocés en els aprenentatges, trastorns emocionals, etc.

És un barri sotmès al canvi constant, i es caracteritza per tenir població de més de 60 indrets diferents que coincideixen en una petita extensió de terreny.

Podem afirmar que és un barri sotmès a una forta guetització. Part de la població té rendes baixes o molt baixes i en alguns casos van lligades a elevades taxes d’atur, problemes relacionats amb la desestructuració familiar, dificultats a l’hora de garantir tots els àpats diaris, mancances en educació, etc. Es produeixen ocupacions «alternatives», no només per necessitat, sinó que s’ha arribat al punt d’establir, al barri, un negoci d’economia submergida amb pisos ocupats i rellogats.

A més a més, s’entra en un cercle viciós, la gent amb rendes baixes no consumeix, per tant, no s’instauren nous comerços al barri i els que hi havia han hagut de tancar. Al barri hi ha un mercat de droga important, fet que no ajuda a trencar amb l’estereotip de barri problemàtic.

Per últim, la gent gran que va venir al barri al boom dels 60, molta d’ella atreta per la forta demanda de la fàbrica de la Uralita, i que a dia d’avui encara es troben aquí instal·lats, es troben amb greus dificultats. Una de les dificultats és la inaccessibilitat de molts dels edificis del barri, a més de la falta d’activitats per aquest col·lectiu, condemnant-los a gairebé no poder sortir de casa.

Davant aquesta diversitat de necessitats La Gresca elabora un pla estratègic que dona resposta a 4 línies estratègiques.

06