Medinello Klachtenbehandeling Reglement - Page 4

DOELSTELLINGEN VAN DE KLACHTENREGELING
ARTIKEL 2 Deze klachtenregeling heeft als doelstellingen :
1 Het voorzien in een regeling voor de afhandeling van klachten , zoals bedoeld in de Wet kwaliteit , klachten en geschillen zorg ( Wkkgz ) die op 1 januari 2016 in werking is getreden ;
2 Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie tussen de cliënt en de instelling , gebaseerd op gelijkwaardigheid van de klager en de aangeklaagde ;
3 Recht doen aan de individuele klager en aangeklaagde
4 Het systematisch verzamelen van klachten om een beter zicht te krijgen op tekortkomingen in de zorgverlening en vervolgens beter in te kunnen spelen op de behoeften van de cliënten in het algemeen .
UITGANGSPUNTEN BIJ DE AFHANDELING VAN KLACHTEN
ARTIKEL 3
Uitgangspunten bij de klachtenafhandeling zijn : Een onafhankelijke afhandeling van klachten , verankerd in een onpartijdige ondersteuning en / of bemiddeling voor de klager door een klachtenfunctionaris .
1 Efficiënte afhandeling van klachten door de zorgaanbieder binnen vier weken , eventueel verlengd tot vier weken als dat nodig is voor een goed onderzoek van de klacht ;
2 Toepassing van hoor en wederhoor bij de afhandeling van klachten ; stukken die betrekking hebben op de afhandeling van klachten worden aan beide partijen ter kennis gebracht ;
3 Een vertrouwelijke en zorgvuldige afhandeling en registratie van alle gegevens die betrekking hebben op de klager en de aangeklaagde . De klachtenfunctionaris , alsmede de waarnemend klachtenfunctionaris , hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen bij de afhandeling van een klacht bekend geworden is .
4 Een overdracht van de klachtafhandeling aan derden als de klacht het handelen of nalaten van deze derden betreft , tenzij de klager hiermee niet instemt . De zorgaanbieder bevordert een integrale afhandeling van een klacht die zowel onder zijn verantwoordelijkheid valt als onder de verantwoordelijkheid van een andere zorgaanbieder .
4