Medinello Klachtenbehandeling Reglement - Page 3

BEGRIPPEN
ARTIKEL 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder :
• Een klacht : Het kenbaar maken van onvrede , door of namens een cliënt , over een ondergane afhandeling of bejegening in , of vanwege , Medinello ;
• De klager : De cliënt die zijn onvrede kenbaar wil maken ;
• De klachtenfunctionaris : De functionaris die informatie en advies verstrekt naar aanleiding van vragen en klachten aan cliënten , onder aanbod van ondersteuning ( bijvoorbeeld via bemiddeling ) bij de eventuele verdere afhandeling van de klacht ;
• De klachtenafhandeling : Alle acties van de klachtenfunctionaris ten aanzien van de ingediende klacht , het onderzoek door de zorgaanbieder naar de gebeurtenissen die tot de klacht hebben geleid en de daarop gebaseerde schriftelijke reactie naar de klager ;
• De geschillencommissie : De , externe , door de minister erkende geschillencommissie , waarbij Medinello is aangesloten voor het onafhankelijk onderzoeken en behandelen van klachten en het doen van een bindende uitspraak ;
• De instelling : De locatievestiging van Medinello ;
• De casemanager : De coördinator van het programma betreffende de cliënt ;
• De locatiemanager : De lokale manager van de betreffende Medinello vestiging ;
• Aangeklaagde : Degene op wie een klacht betrekking heeft .
3