Medinello Brochure klachtenbehandeling - Page 3

U kunt via de link op onze website ook gebruik maken van het klachtenformulier om uw klacht te melden . Als u om ondersteuning vraagt bij het op schrift zetten van uw klacht en u wilt zich laten helpen en bijstaan door onze klachtenfunctionaris , is ons streven dat de klachtenfunctionaris binnen vijf dagen contact met u opneemt .
Wilt u hiervan geen gebruik maken , dan is het streven om u binnen twee weken op de hoogte te stellen over de wijze van afhandeling van uw klacht en binnen vier weken een volledige reactie te geven . Mocht hierin iets misgaan , laat het ons dan weten .
KLACHT OMSCHRIJVING In de brief zult u de situatie waarin u zit en waarom u een klacht indient zo goed mogelijk moeten omschrijven . Ook beschrijft u hoe er met uw zaak is omgegaan binnen de instelling .
Vermeld in de brief uw complete naam , adres , telefoonnummer en e-mailadres . U dient uw klacht zelf in , maar u kunt bij het opstellen van de klacht en de verdere behandeling ervan , u door onze klachtenfunctionaris laten helpen en bijstaan . Dit zult u wel op het klachtenformulier moeten aangeven .
GESCHILLENCOMMISSIE Indien uw klacht , na behandeling en bemiddeling door de medewerkers van de locatie of de klachtenfunctionaris , niet naar uw tevredenheid is opgelost , is er sprake van een geschil . U kunt uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie waar Medinello bij aangesloten is , te weten geschillencommissie EZa te Zeist . Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht . De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter ( jurist ) en twee leden van wie een met een medische achtergrond . Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht . Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt .
Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie en de contactgegevens kunt u vinden op de website :
www . geschillencommissie-EZa . nl
Houd in dit traject rekening met de volgende punten :
- Medinello vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg . Wanneer u open bent over uw ervaringen , helpt u Medinello om dit doel te realiseren .
- Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht , zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt .
- Mocht u een geschil indienen , dan dient u rekening te houden met een termijn van zes maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt . U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier .
3