Matichonbook ปักธงอนาคต (The Future is Ours) - Page 9

นั ก วิ ช าการด้ า นรั ฐ ศาสตร์   สาขาการเมื อ งการปกครอง ผ่ า นงานด้ า น สื่อมวลชน ทั้งนักข่าว พิธีกรงานเสวนาวิชาการ และคอลัมนิสต์นิตยสาร เปิดชีวประวัติหลากมิติของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับการเติบโต ทุกช่วงวัยจนกระทั่งก้าวสู่ต�ำแหน่งหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  มุ่งหมาย ปักธงทางความคิดให้สังคมไทยเดินหน้าเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ส�ำนักพิมพ์มติชน  8    เจนวิทย์ เชื้อสาวะถ