Matichonbook ปักธงอนาคต (The Future is Ours) - Page 8

“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” บุคคลที่น่าจับตามองมากที่สุดในฐานะหัวหน้าพรรค โดยเขาประ- กาศนโยบายที่ชัดเจนอย่างแรงกล้า ชูธง “ประชาธิปไตย” มุ่งสร้างสังคม แห่งความเท่าเทียม ต้องการระบอบการปกครองที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างแท้จริง ดังที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารสารคดี ฉบับเดือน มกราคม 2550 ว่า “สิ่งแรกสุดที่ต้องปลูกฝังให้ได้เลยก็คือว่า คนทุกคนเกิดมาเท่า- เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของชาวนาหรือกรรมกร พื้นฐานที่สุดของ การต่อสู้คือว่า คุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณเกิดมาบนโลกคุณมีสิทธิเท่าเทียม กับคนอื่น ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานซึ่งเราสามารถค่อยๆ สร้างได้ ถ้าเรา สร้างพื้นฐานและสร้างความเชื่ออย่างนี้ได้ ผมคิดว่าสังคมที่เราต้องการ มันก็เกิดขึ้นได้” นี่คือหลักคิดแสดงตัวตนของธนาธรเมื่อสิบปีที่แล้ว  เป็นเสมือน จิ๊กซอว์หนึ่งชิ้น สู่การประกอบสร้างภาพใหญ่ในแนวทางด�ำเนินงานทาง การเมืองของเขาในวันนี้  เป็นหลักการที่เขายังยึดถือและเชื่อมั่นไม่เคย เปลี่ยน  หลังการก่อตั้งพรรคและแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองมาจนถึง วันนี้  มีค�ำถามหลากหลายจากการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่  และม ความสงสัยในบทบาทของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจที่คนไทยอยากร ท�ำไมเขาจึงกล้าหาญลงสนามที่ท้าทายที่สุดในชีวิต? ท�ำไมเขาไม่หวั่นเกรงอ�ำนาจเก่าที่เพียบพร้อมในทุกด้าน? ท�ำไมเขาประกาศอย่างเด็ดเดี่ยวต่อสาธารณชนว่า “ผมจะทุ่มเท ทั้งชีวิต น�ำประเทศไทยกลับสู่หนทางประชาธิปไตย” ? ท�ำไม? และท�ำไม?...คือค�ำถามมากมายที่คุณสามารถพบค�ำตอบ ได้ จ ากเส้ นทางชี วิ ต ของธนาธรในหน้ า กระดาษหนั ง สื อ เล่ ม นี้   จากการ ค้ น คว้ า กลั่ น กรอง และเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล โดย “เจนวิ ท ย์  เชื้ อ สาวะถี ” ปั กธงอนาคต   7