Matichonbook ปักธงอนาคต (The Future is Ours) - Page 7

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกยุคสมัย ท่ า มกลางการเปลี่ ย นผ่ า นทางการเมื อ งของประเทศไทย การ เปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญคือสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น และเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ทว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมุ่งไปอย่างไร จะเป็นการ “ย�่ำอยู่กับที่” “ถอยหลัง” หรือ “ก้าวหน้า” ทิศทางการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ คือสิ่งที่คน ทั้งสังคมเป็นผู้ก�ำหนดร่วมกัน   ในสภาวะที่ระบอบการเมืองไทยถูกปกครองโดยคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) ด�ำเนินงานบริหารราชการแผ่นดินเป็นเวลากว่า 4 ปี จนกระทั่งก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งในปี 2562 ท�ำให้เกิดกระแสตื่นตัว ระดับภาคประชาชนมากขึ น ตามล�ำดับ ทางฝั ง ่ นักการเมืองมีการปรับเปลี ย ่ น โยกย้าย ปรับกลยุทธ์อย่างเต็มก�ำลัง รวมไปถึงการก�ำเนิดขึ้นของพรรค การเมืองหลายพรรค  หนึ ง ่ ในนั น คือ “พรรคอนาคตใหม่” ได้สร้างความคึกคักให้ก บ สังคม ไทย กลายเป็นอีกทางเลือกที่จุดพลังบวกให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งหลักการ วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว ภายใต้การน�ำของคีย์แมนนัมเบอร์วัน 6    เจนวิทย์ เชื้อสาวะถ