Matichonbook ปักธงอนาคต (The Future is Ours) - Page 23

“ผมเชื่อว่าเราในฐานะปัจเจกบุคคล มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่กว่าทุกวันนี้ได้ เพราะผมเชื่อในพลังของมนุษย์” การเดินทางครั้งใหม่ของเขา ได้รับทั้งดอกไม้และก้อนหิน ทั้งค�ำ วิจารณ์ว่ามุ่งหวังผลประโยชน์ทับซ้อนในทางธุรกิจ ทั้งคนตีตราว่าเป็น พรรคเพื่อไทยสาขาสอง ทั้งค�ำถามถึงนามสกุลสัมพันธ์กับนักการเมือง ชื่อดัง ไปจนถึงค�ำปรามาสว่าท�ำการเมืองแบบไร้เดียงสา ต่อก้อนหินที ถ ่ าโถม สิ ง ่ ที ธ ่ นาธรท�ำได้ค อ ื การให้เวลาหลังจากนี เ ้ ป็น ข้อพิสูจน์  เขาย�้ำเสมอว่าการเมืองที่จะสร้างขึ้นในอนาคต คือการเมือง ของความหวัง การเมืองของความจริงใจ คาถาที่ท่องไว้ในใจคือบทกวีท แปลโดย “จิตร ภูมิศักดิ์” “แม้คนพันบัญชาชี้หน้าเย้ย   จงขวางคิ้วเย็นชาเฉยเถิดสหาย          ต่อผองเหล่านวชนเกิดกล่นราย         จงน้อมกายก้มหัวเป็นงัวงาน” ธนาธรพร้ อ มแล้ ว ที่ จ ะท� ำ สิ่ ง ที่ ไ ม่ น ้ อ ยไปกว่ า การเปลี่ ย นแปลง ประเทศไทย เพื่อให้ก้าวพ้นทศวรรษที่สูญหาย ปักธงประชาธิปไตย สร้างประเทศไทยที่มีอนาคต  22    เจนวิทย์ เชื้อสาวะถ