Matichonbook ปักธงอนาคต (The Future is Ours) - Page 22

ของไทยซัมมิทเป็นผลจากความมุ่งมั่นของธนาธร ที่ต้องการต่อกรกับ โลกาภิวัตน์ให้ได้ ไม่ยอมให้ทุนไทยพ่ายแพ้ในกระแสความเปลี่ยนแปลงน และไม่ยอมพึ ง ่ พิงระบบอุปถัมภ์การเมือง ด้วยการชิง Disrupt ตัวเองก่อน ครั ง ้ แล้วครั ง ้ เล่า ปลดล็อกตัวเอง จากบริษ ท ผู ผ ลิตสินค้าป้อนตลาดภายใน ประเทศ ไปสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าป้อนตลาดโลก ปรับโครงสร้าง องค์กร โดยให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เน้นการกระจายอ�ำนาจ และการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพและความคิด สร้างสรรค์ แต่แม้จะก้าวสู ก ่ ารเป็นนายทุนเต็มตัว ธนาธรยังคงถนอมความ ฝัน และหล่อเลี้ยงส�ำนึกความเป็นธรรมในตัวของเขาไว้อยู่เสมอ ในวันที่สังคมไทยจมอยู่กับทศวรรษที่สูญหาย ต่อเนื่อง ยาวนาน ธนาธรทบทวนกับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า “ผมคิดว่ามันจ�ำเป็นต้องท�ำ เราไม่สามารถยืนอยู่เฉยๆ แล้วเฝ้าด สังคมไทยล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาได้อีกต่อไป นี่ไม่ใช่ความฝันของผม คนเดียว แต่คือความฝันของคนอีกนับล้านคน ที่อยากจะเห็นการเปลี่ยน แปลงในสังคม หากผมซึ่งมีทรัพยากรมากกว่าคนอื่นไม่ลงมือท�ำอะไรเลย ในห้ ว งเวลาที่ สั ง คมมื ด มิ ด ถึ ง ขี ด สุ ด ผมจะตอบลู ก หลานได้ อ ย่ า งไรว่ า ในห้วงเวลาเช่นนี้ เราท�ำอะไรอยู่ เราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรในเมื่อ ประชาชนทุกหย่อมหญ้าก�ำลังเดือดร้อน” ความมุ ่ ง มั่ นที่ จ ะเปลี่ ย นอนาคตของประเทศ อนาคตของคนรุ ่ น ต่อไปนี่เอง น�ำไปสู่การถากถางทางใหญ่สร้างอนาคตใหม่ในเวลาต่อมา หลังค�ำประกาศของธนาธร ในเวลาหลักเดือน การเมืองไทยเปลี่ยนโฉม ไปอยู่ไม่น้อย หลายพรรคการเมืองน�ำเสนอจุดขายเรื่องคนรุ่นใหม่  แต ส�ำหรับธนาธร คนรุ่นใหม่หมายถึงคนที่ไม่ยอมจ�ำนนต่อสถานการณ์ที่ไม ปกติ คนที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้ และเชื่อว่าพลังของ ตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีได ปั กธงอนาคต    21