Matichonbook ปักธงอนาคต (The Future is Ours) - Page 21

ในวินาทีน น  ธนาธรย� ำ ้ ถึงเหตุผลของการตั ง ้ พรรค และชวนคนไทย ลุกขึ้นมาทวงคืนอนาคตไปด้วยกัน “พวกคุณทุกคนที ม าในที น   ี่ และอีกหลายพันคนที ไ ่ ม่ได้มา แสดงให เห็นแล้วว่าพลังที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมมีอยู่จริง ท่ามกลางความมืดมน ยังมีกองไฟอีกหลายกองที่ส่องสว่างอยู   ่ บ้างก�ำลังจะมอดลง บ้างเป็นกอง ไฟใหม่ที่ก�ำลังหาแรงบันดาลใจ หน้าที่ของเราคือน�ำกองไฟนั้นมาร่วมกัน ให้เราเป็นฟืนแห่งก�ำลังใจของกันและกัน และโหมกระพือมันให้เป็นกองไฟ กองใหญ่ที่ส่องแสงอันเจิดจ้าให้กับสังคมที่มืดมิด” “หยุดกลัว ลุกขึ้นยืนด้วยความกล้าหาญ และเผชิญหน้ากับสิ่งท ไม่เป็นธรรมอยู่ในสังคมนี้ร่วมกัน มาร่วมขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม ด้วยหวังว่า เราจะสามารถส่งต่อสังคม ส่งต่อสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มาก ขึ้นให้กับลูกหลานของเราต่อไป เพื่ออนาคตใหม่ที่อ�ำนาจสูงสุดเป็นของ ประชาชน” ธนาธรเดิ น ลงจากเวที   ก้ า วย่ า งอย่ า งมั่ น ใจสู ่ ก ารเดิ นทางครั้ ง ท ท้าทายยิ่งกว่าการผจญภัยครั้งใดๆ ในชีวิต ธนาธรพบเจอจุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญในชีวิตอยู่ 3 ครั้ง จากลูกนายทุน เด็ก เที่ยว ที่เกิดในชนชั้น 1% ของประเทศ เมื่อได้พบเจอกับเพื่อนและสภาพ แวดล้อมใหม่ในรั้วธรรมศาสตร์ เขากลายเป็นนักกิจกรรมและนักฝัน ส�ำนึกทางการเมืองและความเป็นธรรมถูกปลุกขึ้นในเวลานั้น เมื อ ่  “พัฒนา จึงรุ ง ่ เรืองกิจ” ผู เ ้ ป็นพ่อจากไป สถานการณ์บ ง ั คับให เขาต้องเข้าบริหารอาณาจักรไทยซัมมิท กรุ๊ป อาณาจักรที่ผู้เป็นพ่อและ แม่สร้างขึ้น แต่ตัวเขาพยายามปฏิเสธมาโดยตลอด  จากนักฝันที่อยาก ท�ำงานเป็น NGO ในต่างแดน ธนาธรก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบ ความส�ำเร็จ ซึ่งพิสูจน์ด้วยรายได้กว่า 80,000 ล้านบาท พร้อมด้วยการ พาไทยซัมมิทไปปักหมุดฐานการผลิตใน 7 ประเทศทั่วโลก ความส�ำเร็จ 20    เจนวิทย์ เชื้อสาวะถ