Matichonbook ปักธงอนาคต (The Future is Ours) - Page 20

บทน�ำ : ปักธงอนาคต วันประชุมจดจัดตั้งพรรคอนาคตให ม่ 27  พฤษภาคม 2561 “ธนาธร จึง- รุ่งเรืองกิจ” ยืนอยู่ข้างเวที  รอขึ้นปราศรัยครั้งส�ำคัญในชีวิต  เขาร่างและ เขียนค�ำปราศรัยชิ้นนี้มาล่วงหน้าราว หนึ่งสัปดาห์ เขียนด้วยตัวเอง ฝึก ซ้อมด้วยตัวเอง เหมือนครั้งที่เ ขาฝึก เขียน ฝึกซ้อม และปราศรัยเป็นครั้ง แรกในนามสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประ เทศไทยบนเวทีสมัชชาคนจน เมื่อราวสองทศวรรษก่อน แม้ ก ารปราศรั ย ครั้ ง นี้ จ ะห่ า งจากการปราศรั ย ครั้ ง แรกนั บ สอง ทศวรรษ แต่จุดร่วมของมันไม่ต่างกันเลย มันคือค�ำประกาศอย่างมุ่งมั่น เพื่อเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่า เรียกร้องสังคมที่เป็นประชาธิปไตย มีสิทธ เสรีภาพ ความเท่าเทียมและเป็นธรรม แต่ดูเหมือนว่าแม้จะผ่านไปกี่ยุค สมัย ปัญหาของสังคมไทยยังคงเป็นเรื่องเดิม นั่นคืออ�ำนาจสูงสุดยังไม่เป็นของประชาชน ธนาธรปรากฏกายบนเวที เสียงปรบมือกึกก้องจากรอบทิศ มีประ- ชาชนมาร่วมการประชุมครั้งนี้ราวสามพันคน ทั่วหอประชุมสว่างไสวด้วย เปลวธงสีส้มของพรรคอนาคตใหม่ ธงที่หวังใช้ปักหมุดการเมืองใหม ปั กธงอนาคต    19