Matichonbook ปักธงอนาคต (The Future is Ours) - Page 14

ในฐานะหลาน เขากล้าเห็นต่างกับผู้เป็นอาในระดับสร้างดาวคนละดวง  นอกเหนือไปจากการท�ำความรู้จักธนาธร ผมตั้งใจให้หนังสือเล่มน เกี่ยวข้องกับวิธีการบริหารธุรกิจ เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่ สนใจแนวทางในการบริหารธุรกิจแบบฉบับธนาธร ซึ่งประสบความส�ำเร็จ ในระดับโลก ไปจนถึงตั้งใจเล่าถึงชีวิตการผจญภัยของธนาธร ซึ่งช่วยให เห็นหลักการที่ส�ำคัญในชีวิต ที่ธนาธรยึดถือและใช้ในการตัดสินใจเรื่อง ต่างๆ โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายให้ยากอยู่เสมอ เชื่อมั่นในศักยภาพของ คนอยู่เสมอ เชื่อมั่นในการสร้างความเป็นไปได้อยู่เสมอ เพราะสัญชาต- ญาณของนักผจญภัยอยู ท ก ี่ ารพยายามท�ำ 1% ที เ ่ ป็นไปได้ให้มากขึ น เรื อ ่ ยๆ จนส�ำเร็จ ขอชวนผู้อ่านท�ำความรู้จักกับธนาธรไปตั้งแต่หน้ากระดาษถัดไป มันเริ่มที่การประชุมใหญ่ของพรรคอนาคตใหม่ในวันที่   27 พฤษภาคม 2561 วันนั น ธนาธรประกาศชวนคนไทยลุกขึ น ปักธงอนาคตใหม่ไปด้วยกัน                                    เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี                                   บ้านขอนแก่น                                  ปลายเดือนกันยายน 2561 ปั กธงอนาคต    13