Malošarišský žurnál Noviny-new-9-s-ikonkami-1

MALOŠARIŠSKÝ 1/2019 OBECNÝŽURNÁL Noviny vydávané Obecným úradom MALÝŠARIŠ Vážení spoluobčania. Po zmenách ktoré vyplynuli z výsledkov volieb v roku 2018 sa k Vám dostáva prvé číslo Malošarišského žurnálu. Využívam tento priestor na poďakovanie za Vašu dôveru, ktorú som spolu s  poslancami nového obecného zastupiteľstva dostal. Po troch mesiacoch práce môžem povedať, že každý člen po- slaneckého zboru pristupuje k  svo- jej práci zodpovedne. Zámery práce na najbližší rok a  ďalšie zaujímavé informácie zo života obce nájdete na nasledujúcich stránkach. Verím, že Vás nové spracovanie obecného žurnálu zaujme, bude pre Vás zau- jímavým čítaním a zdrojom užitočných informácií. Stanislav Mathia starosta obce HLAVNÉTÉMY • PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE V BUDÚCOM ŠTVRŤROKU str. 3 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO OBCE str. 4 • MATERSKÁ ŠKOLA str. 5 • BABINEC str. 7 • KUCHÁRSKE OKIENKO str. 8 • VEĽKONOČNÁ BURZA str. 9 • ŠPORTOVÉ INFORMÁCIE str. 9 • DÔLEŽITÉ OZNAMY STR. 10 ČO NÁS ČAKÁ TENTO ROK? Pri určovaní priorít investičných ak- tivít na tento rok obecné zastupiteľstvo ne- malo ľahkú úlohu. Nakoniec po vzájomnej diskusii a  dohode zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na tieto investície a stavebné aktivity: ..... VIAC NA STR. 2 ŠPORT A KVAPKA KRVI – V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH ... Malý Šariš už nie je spájaný len s fut- balom, ale rekreační športovci sa angažujú aj v stolnom tenise, šípkach a napr. aj v stol- nom hokeji. ...... VIAC NA STR. 9