Malošarišský žurnál Noviny-new-9-s-ikonkami-1 - Page 6

MALOŠARIŠSKÝOBECNÝŽURNÁL 6 Škola vštepuje deťom hodnoty, ktoré sú dôležité pre hodnotný celoživotný roz- voj. Stavia na najdôležitejšej charakteristike dieťaťa predškolského veku – jeho zveda- vosti. Vzdelávanie reaguje na súčasné zmeny v  spoločnosti a  vstup informačných tech- nológií do každodenného života. Formou hier spoznávajú deti nové digitálne technológie, ktoré si postupne osvojujú. Počítač a internet umožňujú spoznávať mikro a  makrosvet okolo nás, zoznámiť sa s historickými faktami a  tradíciami našich predkov, ktoré ich vedo- mostný obzor rozširujú a obohacujú. Všetci zamestnanci školy sa podieľa- jú na tom, aby MŠ bola školou: rodinnou, kde pokračujeme v  budovaní hodnôt vašich rodín,  kde môže dieťa osloviť každého zamest- nanca, otvorenou pre vaše výzvy či podnety a modernou, ktorá pripravuje zvedavé deti byť budúcimi osobnosťami doby. Ďakujeme za spoluprácu zriaďovateľovi a všetkým sponzorom, ktorí prispievajú ku kvalitnejšiemu výchovno - vzdelávaciemu procesu svojimi darmi, či didaktickými pomôckami. Pre všetkých záujemcov, ktorí plánu- jú prihlásiť svoje dieťa do našej škôlky uvádzame informáciu, že prihlášky na školský rok 2019/2020 môžu rodičia podávať v  čase od 01. do 31.  mája. Rodičia si ich budú môcť vyzdvihnúť osobne v  Materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke škôlky www.msmasa.sk. Mgr. Hilda Hanobiková, riaditeľka MŠ Denný stacionár - zmysluplné trávenie času seniorov ... Denný stacionár Malý Šariš je sociálnou službou, ktorú ponúka Obec Malý Šariš, všet- kým seniorom a  seniorkám, ktorí potrebujú na základe ich odkázanosti určitú pomoc inej osoby počas dňa. Zároveň sa však denný stacionár pre nich stáva miestom, kde dostávajú možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas, stretávať sa s  inými rovesníkmi, získavať možnosť učiť sa novým veciam, spoznávať nových priateľov a to najlepšie je, že sa to všetko odohráva v ich prirodzenom prostredí. V  dennom stacionári sa poskytuje po- moc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna reha- bilitácia a stravovanie. Zároveň sa zabezpeču- je pre klientov rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť. Sociálne služby v dennom stacionári sa poskytujú ambulantnou formou, to znamená, že klienti prichádzajú ráno do stacionára a  po max. 8 hodinách pobytu sa vracajú do svojho prirodzeného prostredia, domov - k svojím rodinám. Život v  našom dennom stacionári je veselý, pestrý a vždy nám ukazuje, aký je život krásny, keď sa žije naplno. Snažíme sa o  podporu účasti klientov na spoločenskom živote a  dianí nielen v  sta- cionári ale aj obci. K  našej činnosti patria aj oslavy narodenín a  menín klientov/klientok, posedenie pri vianočnom stromčeku, sláve- nie rôznych sviatkov, ako sú deň matiek, medzinárodný deň žien, úcta k starším a iné. Podľa našej finančnej a personálnej možnosti realizujeme aj výlety na  spoločenské poduja- tia v obci, ale aj mimo nej. Život v  našom dennom stacionári je veselý, pestrý a vždy nám ukazuje, aký je život krásny, keď sa žije naplno. A kto nám neverí, nech sa príde osobne presvedčiť, naše dvere sú otvorené pre všetkých. Mgr. Martina Šoltésová, sociálna pracovníčka