Malošarišský žurnál Noviny-new-9-s-ikonkami-1 - Page 5

MALOŠARIŠSKÝOBECNÝŽURNÁL - Stavebný odpad - Textílie - Lieky - Komunálny odpad - Potraviny - Odpady zo záhrad Odpadové vody, ktoré by mohli obsa- hovať látky ohrozujúce zdravie a  bezpečnosť prevádzky stokovej siete a iné látky spôsobu- júce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku infekcie, rádioaktivity, umelé hnojivá, ropné látky a tuky z fritéz. Charakter splaškových odpadových vôd je daný zákonom č. 364/2004 Z.z. o  vodách, a  je povinnosťou každého producenta tento predpis dodržiavať. Ďalej podľa §83 zákona č. 79/2015 o odpadoch sa hovorí: Ods. 3b) Zakazuje používať drviče biologický rozložiteľného kuchynského a  reštauračného odpadu napojeného na verejnú kanalizáciu. Ods. 3c) Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. V prípade, že do kanalizácie sa dostanú iné látky, hore citované, dochádza k poruchám na stokovej sieti a  problémom na čistiarni odpadových vôd. Tým dochádza k  zvýšeniu prevádzkových nákladov a  ovplyvneniu kvali- ty vody na odtoku z ČOV. Zvýšené náklady na prevádzke kanalizácie a ČOV sa musia zaplatiť v stočnom. Žiadame občanov, aby udržiavali kanali- začné guličky vo zvlhčenom stave, pravi- delne ich ošetrovali zalievaním vodou, čím zabránia šíreniu kanalizačného zápachu. Z  dôvodu priechodnosti kanalizačného po- trubia jednotlivých vetiev správca kanalizácie, teda obec musí vykonávať minimálne raz za pol roka preplach kanalizačného potrubia. Je možné, ak sa kanalizačné guličky neudržia- vajú vo zvlhčenom stave, po vyschnutí sa v  kúpeľniach domov, komorách či pivničných priestoroch šíri nepríjemný kanalizačný 5 zápach. Žiadame občanov, aby udržiavali ka- nalizačné guličky vo zvlhčenom stave, pravi- delne ich ošetrovali zalievaním vodou, čím zabránia šíreniu kanalizačného zápachu. Zároveň vyzývame občanov, aby nevypúšťa- li splašky zo žúmp do rigolov, ktoré ústia do miestnych potokov! V  zmysle príslušných zákonov a noriem nie je možné napájať na splaškovú kanalizáciu zvody dažďovej vody zo striech domov. Dažďové vody ničia potrebné bak- térie v  ČOV, ktoré sú nevyhnutné k  čisteniu vody čím dochádza k  nízkej efektivite čiste- nia splaškových vôd. Následkom môže byť pri vypúšťaní slabo vyčistenej vody z  ČOV kon- taminácia miestneho potoka a  zvyšujúci sa nepríjemný zápach. Ďakujeme za pochopenie. Mgr. Stanislav Mathia Materská škola – priestor pre budúce osobnosti. Materská škola v  Malom Šariši je miestom, ktoré mnohí z Vás poznajú detských čias, keď ste ju navštevovali ako malé deti. Teraz znovu prichádzate a privádzate už svoje deti, aby v  staro-nových priestoroch prežíva- li dobrodružné chvíle , ktoré sa rýchlo stanú minulosťou. Prírodné podmienky predurčujú charakter materskej školy, ktorá sa vo svo- jom Školskom vzdelávacom programe (ŠkVP „Zvedavé chrobáčiky “) profiluje na environ- mentálnu výchovu a zdravý životný štýl. Rôzne prírodniny využívajú deti ako „hračky“ počas pobytu vonku alebo ako učebné materiály pre ďalšiu prácu v triede. Prihlášky do materskej školy na školský rok 2019/2020 môžu rodičia podávať v čase od 01. 05. 2019 do 31. 05 2019.