Malošarišský žurnál Noviny-new-9-s-ikonkami-1 - Page 4

4 Nevyhnutná trpezlivosť a tolerancia. V úrade som cca tri mesiace a absolvo- val som množstvo stretnutí či už s obyvateľmi obce, predstaviteľmi štátnej správy, poslancami NR SR, poslancami VÚC,  zamestnancami Prešovského samosprávneho kraja, riaditeľmi rozvojových agentúr či obchodnými partnermi obce. Komunikujem s  ľuďmi pôsobiacimi v  oblasti kultúry, či so športovcami, usilujem sa o  nastavenie finančných procesov v  klube tak, aby prebiehali v súlade so zákonom. Snažím sa dohliadať na stavebné ak- tivity v obci, pomáham riešiť susedské spory, legalizujem stavby, dokončujem neukončené, zúčastňujem sa stavebných či kolaudačných konaní a konaní pri riešení dopravnej situá- cie v  obci, rád prijímam podnetné návrhy na zlepšenie života v obci, snažím sa dávať prie- stor aktívnym, teším sa z  úspechu malých aj veľkých, cítim bolesť a smútok s tými, ktorých postihla strata blízkeho človeka, atď., atď... Robím túto prácu rád a ak by som to mal vyjadriť našim domácim Šarišským nárečím tak by som povedal „ROBIM CO MOŽEM“ :). Napriek tomu mám niekedy pocit, akoby to nestačilo. Ak by som mal k  dispozícii ešte ďalších 24 hodín, vedel by som ich využiť na prácu v  prospech obce. Výsledky však potre- bujú čas. Uvedomujem si, že nikdy v  obci ne- bol a  nebude taký stav, aby bol každý spokojný. No ľudskosť a  zodpovednosť nech bude našou každodennou inšpiráciou pri plnení našich povinností. Na záver chcem ešte dodať, že obec Malý Šariš už má na sociálnej sieti Facebook svoju oficiálnu stránku s názvom „Obec Malý Šariš“. Snažím sa v občasných intervaloch pridať ne- jaký príspevok či informáciu. Nakoľko sociálna sieť je požierač času, nedovolím si odpovedať, MALOŠARIŠSKÝOBECNÝŽURNÁL reagovať na Vaše príspevky napriek tomu, že sú neraz podnetom k  zefektívneniu mojej práce. Chcem však podotknúť, že doma vo voľnej chvíli si všetky Vaše príspevky prečítam. Vaše podnety sú pre mňa inšpiráciou a  pokiaľ je len trocha možné, snažím sa o  ich aplikáciu. Pripravuje sa redizajn we- bovej stránky a  v  súlade so zákonom chcem zverejňovať všetky dokumenty obce, ktoré sú nevyhnutné pre informovanosť občanov. Uvedomujem si, že nikdy v  obci nebol a  nebude taký stav, aby bol každý spoko- jný. No ľudskosť a  zodpovednosť nech bude našou každodennou inšpiráciou pri plnení našich povinností. Nech na ulici pozdravíme jeden druhého, nech nelámeme palicu nad tými, ktorí možno podliehajú rôznym závislos- tiam, nech krčmové či autobusové klebety nás neodrádzajú konať dobro, nech viacej počú- vame jeden druhého, nech človečina, ochota pomáhať a  hľadať spôsob pri riešení každo- denných problémov sa pre nás stane každo- dennou samozrejmosťou. Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce INFORMÁCIE A UPOZORNENIE PRE PRODUCENTOV ODPADOVÝCH VÔD! Verejná kanalizácia slúži na odkana- lizovanie odpadových vôd stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne len splaškové odpadové vody zo sociálnych  zari- adení a kuchynských drezov v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o  vodách a  o  zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v  znení neskorších predpisov (vodný zákon) Pre správny chod čistiarne je potreb- né, aby sa do kanalizácie nevhadzovali: - Handry - Vlhčené obrúsky - Hygienické potreby - Plastové produkty - Gumené produkty - Predmety z dreva, plechy