Malošarišský žurnál Noviny-new-9-s-ikonkami-1 - Page 3

3 MALOŠARIŠSKÝOBECNÝŽURNÁL Čo nás čaká tento rok? Pri určovaní priorít investičných aktivít na tento rok obecné zastupiteľstvo nemalo ľahkú úlohu. Nakoniec po vzájomnej diskusii a  dohode zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na tieto investície a stavebné ak- tivity: Chodník okolo cintorína s oporným múrom a  zastávková nika (odhadovaná výška investície) ........................................ 119 000 Eur Dokončenie parkoviska na cintoríne a jeho oplotenie ........................................ 11 000 Eur Europrojekt - Budovanie prvkov zelenej in- fraštruktúry ............................... 167 619 Eur (Z toho je spolufinancovanie obce vo výške 5 % 9 500 Eur) Rekonštrukcia ČOV ...................... 25 000 Eur Nakladanie s  odpad. vodami, realizácia nových stavieb – kanalizácia Za záhradami ............................................................ 45 000 Eur Príprava projektovej dokumentácie kon- cových vetiev pre kanalizáciu a vodovod .............................................................. 8 500 Eur Údržba ciest ................................... 3 000 Eur Z  ostatných investícií mi dovoľte spomenúť plánovanú kúpu traktora s príslušenstvom (radlica, zametacia kefa, rozmetovač posypu), umiestnenie snímačov rýchlosti, križovatkových zrkadiel a  do- pravného značenia. Po dohode s Komisiou pre kultúru, šport a mládež sme sa rozhodli zrealizovať Folklórne slávnosti (pozn.: budú menšieho charakteru, t.j. s  menším rozpočtovým nákladom) aj ten- to rok. Slávnosti plánujeme uskutočniť dňa 31. augusta 2019. Komisia zaradila do plánu činnosti aj Deň detí a futbalový turnaj starých pánov. V jeseni sa pre deti chystá ďalšie prek- vapenie a  na konci roka Obecná kapustnica a  vianočný punč spojený s  Vianočnou bur- zou. Bodkou, za verím že úspešným a hlavne v  zdraví prežitým rokom bude Silvestrovský ohňostroj. Obecným zastupiteľstvom boli schválené aj dotácie na rok 2019 pre tieto sub- jekty : - Klub dôchodcov Rozkvet - TJ Šľachtiteľ Malý Šariš (+ obec z  vlastných zdrojov vykonáva údržbu a kosenie futba- lového ihriska) - Únia žien - FS Javorina - Matica Slovenská - SZZP - FS Malošarišanka - DFS Šarišske šintire - Slovenský zväz poštových holubov - eRKo Nedá mi ešte nespomenúť oblasť mestskej hromadnej dopravy (MHD). Doprava je jednou z najnákladnejších výdavkov obce. V  porovnaní s  obcami, ktoré využívajú auto- busovú dopravu prostredníctvom SAD, je in- tenzita spojov nadštandardná. Každému obyvateľovi obce prispe- jeme na dopravu MHD vo výške 37 €. Príspevok obce na MHD môžeme nazvať sociálnym programom obce. Mesačne na preddavkoch platíme Dopravnému pod- niku v  Prešove 5  278,45 €. Predpokladaný náklad MHD na tento rok je 63  341 €. Ak to rozmením na drobné, v  priemere každému obyvateľovi obce prispejeme na dopravu MHD vo výške 37 €. Obce, ktoré na prepravu oby- vateľov využívajú služby SAD pre obyvateľa nedokážu ponúknuť komfort pravidelnej do- pravy v hodinových intervaloch.