Malošarišský žurnál Noviny-new-9-s-ikonkami-1 - Page 2

2 Myslím na občanov a  jednám férovo. Každý z nás, ktorí sme získali vo voľbách mandát na spravovanie našej obce si uve- domujeme, že naplniť svoje predstavy a  in- dividuálne  priority nebude jednoduché. Oceňujem, že poslanci zastupiteľstva pri pre- sadzovaní svojich zámerov dokázali ustúpiť v prospech celkovej dohody poslaneckého zbo- ru. Áno, aj ja som musel upraviť svoje priority po spoznaní skutkového stavu v  obci. Mojou prioritou číslo 1 bol Kultúrny dom. Spoznanie aktuálnych problémov zmenili moje priority na ruby. Ak by som to mal zhrnúť do jednej vety, tak najväčšie problémy ktoré v obci treba nevyhnutne riešiť sú: čistička odpadových vôd (ČOV), kanalizácia, materská škola, chýbajúce koncové vetvy vodovodu a v chýbajúce komu- nikácie a chodníky. Podľa prevádzkového poriadku je kapacita ČOV 2000 ekvivalentných obyvateľov. ČOV slúži pre obce Malý Šariš, Župčany a  producentov pôsobiacich v  katastri týchto dvoch obcí. Počet obyvateľov Malého Šariša k 31.12.2018 bol 1701. Počet obyvateľov Župčian je na úrovni 1650 ľudí. Už z  tých- to dvoch čísiel vidíme, že kapacita čističky je značne prekročená. K  tomu nie sú prirátané počty zamestnancov producentov, čiže firiem v  katastri oboch obcí. Potvrdil to aj  odborný posudok a  stanovisko správcu. Pre odvráte- nie ekologickej havárie a zabráneniu upchatia vetiev kanalizácie je nevyhnutné vykonať re- konštrukciu ČOV. Pre odvrátenie ekologickej havárie a zabráneniu upchatia vetiev kanalizácie je nevyhnutné vykonať rekonštrukciu ČOV. Riaditeľom VVS a.s. v  Prešove Ing. Ka- liňákom som bol informovaný, že poplatok vo výške 18 € / osoba / rok je nízky na pokrytie prevádzkových nákladov, nieto aby ešte vykryl náklady na rekonštrukciu ČOV. (V Prešove MALOŠARIŠSKÝOBECNÝŽURNÁL mesačné preddavky pri štvorčlennej rodine sú vo výške cca 30€.) V  praxi to znamená, že obec dotuje prevádzku čističky zo zdro- jov, ktoré by mohla použiť na rozvoj obce. Na výstavbu nových ciest, chodníkov, detského parku a  pod. Obecné zastupiteľstvo sa preto bude musieť koncom roka zaoberať súčasnou výškou poplatku za kanalizáciu. Ďalšou úlohou zastupiteľstva bude ob- novenie zmluvného vzťahu s obcou Župčany. Nájsť optimálnu dohodu pri úhrade nákladov súvisiacich s  prevádzkou ČOV nebude jed- noduché. Ďalším z vážnych problémov v  obci je stav Materskej školy. Škôlka je umiestnená v starej panskej kúrii. Stavba je bez betónového venca a  je nevyhnutné vykonať posilnenie krovu. Podľa vyjadrenia statika stavba vydrží v  bezpečnom stave ešte cca 10 rokov. Je po- trebné zamýšľať sa nad výstavbou novej Ma- terskej školy, alebo multifunkčného objektu, ktorého súčasťou bude aj nová škôlka. Na takýto objekt potrebujeme pozemok. Je potrebné zamýšľať sa nad výstav- bou novej Materskej školy, alebo multi- funkčného objektu, ktorého súčasťou bude aj nová škôlka. Pri zisťovaní skutkového stavu vlast- níctva obecných pozemkov som zistil, že v  minulom roku obec získala pozemky od Slovenského pozemkového fondu (SPF) iba pod plánovanými cestami na bývalom Ho- dossyho hospodárskom dvore. Pozemok medzi starou Sýpkou a  zastávkou MHD pri Šľachtiteľskej stanici obec zatiaľ do vlastníct- va nezískala. Čaká nás zdĺhavý proces roko- vaní s SPF o pozemkoch, na ktorých by mohol vyrásť viacúčelový objekt pre oblasť kultúry, Materskej školy a  Obecného úradu s  potreb- ným zázemím. Na pozemkoch v  susedstve pána Malnášiho, ktoré sa podarilo získať pánovi starostovi Semančíkovi sa nachádza stavebná sutina, ktorú je nevyhnutné najprv odstrániť.