Malošarišský žurnál Noviny-new-9-s-ikonkami-1 - Page 11

MALOŠARIŠSKÝOBECNÝŽURNÁL Je však potrebné nahlásiť Vaše mobilné telefónne číslo a  požiadať o  túto službu na obecnom úrade počas úradných hodín. S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok častejšie stretávame s vypaľo- vaním trávy a bylinných porastov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov. Chceme Vás v súvislosti s prichádza- júcou jarou, časom zvýšeného nebezpečen- stva vzniku požiarov upozorniť na opatre- nia, nevyhnutné k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období. Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení ne- skorších predpisov, ktorého poruše- nie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku do- pustila právnická osoba alebo fyzická oso- ba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky 16 596 eur. Vzhľadom k výraznému nárastu počtu požiarov v prírodnom prostredí počas jarných dní, hasiči opätovne varujú pred nebezpečenstvom jarného spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov a vypaľovania trávnatých porastov. Menej príjemnou témou sú dane a  poplatky. Zákon nám ukladá, aby sme sa zaoberali aj touto problematikou. Snažíme sa pochopiť nepriaznivú sociálnu situáciu niek- torých obyvateľov našej obce, ale platiť dane je povinnosť. Neplatenie daní je neférové k  tým občanom, ktorí si plnia svoje povin- nosti načas a doplácajú na tých menej disci- plinovaných. Doplácajú z  toho dôvodu, že finančné prostriedky by mohli byť použité na ďalší roz- voj obce, t.j. aby sa obec mohla rozvíjať, je po- trebné aby sa napĺňala aj obecná pokladnica. Pre zaujímavosť uvádzam aj konkrétne čísla. 11 K  27.02.2019 celková dlžná suma od všetkých dlžníkov na vodnom a stočnom bola 5 004,77 €. Za komunálny odpad celková dlžná suma bola 3 060,77 €. Na dani z  nehnuteľnosti celková dlžná suma bola 5 129,78 € Za psa celková dlžná suma bola 130 €. To je 13  325,32 €, ktoré momentálne chýbajú v obecnej kase. Hľadajme preto spôsob ako dať veci do poriadku a  nájdime cestu k  obojstrannej spokojnosti. Naozaj chápeme, že doba nie je ľahká. Dohoda o splátkovom kalendári je jeden zo spôsobov ako nájsť cestu zo začarovaného kruhu. No s  iniciatívou musí prísť ako prvý občan, ktorého sa daný problém týka. Neriešením a  nehľadaním spôsobu riešenia sa okruh zadlženosti iba prehlbuje. Určite však problém vieme spolu vyriešiť. Veď kde je vôľa, tam je aj cesta. Kompostovisko pri čističke slúži na uskladnenie bio odpadu zo záhrad. Nakoľko nedisciplinovaní občania s  trvalým poby- tom mimo obce Malý Šariš začali zvážať na kompostovisko stavebnú sutinu, starý ná- bytok a  iný komunálny odpad, bolo nevyh- nutné pristúpiť k  otváracím hodinám, počas ktorých je možné uskladniť bio odpad na kompostovisku. Kompostovisko je otvorené denne počas prítomnosti zamestnanca ČOV od pondelka do soboty v čase od 8:00 do 11:00 hod. Ponúkame občanom možnosť zakúpenia čiernych vriec na zber ko- munálneho odpadu za 1 euro / ks. Neoznačené vrecia sa vyvážať nebudú.