Internet ogledalo #193 IO 193 PDF | Page 30

Intervju Dejan Škuletić, Business Development Manager – Balkan, Kingston Technology Obrada: Re­dak­ci­ja [email protected] O budućnosti memorijskih proizvoda Kakvo je trenutno stanje i šta možemo da očekujemo u budućnosti kada su u pitanju memorijski proizvodi govori Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja kompanije Kingston za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Severne Makedonije. Kao neko ko ima puno iskus- tva u industriji memorijskih proi- zvoda, da li možete da uporedite stanje od pre nekoliko godina i sada? Kingston više od tri decenije akti- vno učestvuje u dinamičnoj industri- ji memorijskih proizvoda, a „broj je- dan“ smo poslednjih petnaestak godi- na sa dvotrećinskim udelom na tržištu, gde je prvi konkurent na ispod 5%. Do sada smo bili svedoci raznih prome- na u industriji, a ono što možemo da primetimo u poslednje vreme jeste porast u industriji poluprovodnika, koji je prošle godine u odnosu na pretprošlu na globalnom nivou izno- sio preko 13%. Ovo povećanje ma- hom je vođeno industrijom memo- rijskih proizvoda, koja predsta- vlja najveći deo u kategoriji polu- provodnika sa udelom od 34,8 % zabeleženim prošle godine, što je Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 za 3,8% više nego što je to bio slučaj 2017. godine. Velika promena koju vidimo ako uporedimo današnju situaciju sa onom od pre nekoliko godina je to što se memorijski proizvodi sada na- laze u znatno širem spektru uređaja. Kingstonov odgovor na nove prilike U kojim sve uređajima se danas