Internet ogledalo #186 IO 186 PDF | Page 14

Tehnologije i rodna ravnopravnost FAO Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja [email protected] Tehnologija može da bude ključna za osnaživanje žena u ruranim područjima Nova publikacija Organizacije UN za ishranu i poljoprivredu (FAO) predstavlja najbolje prakse širenja digitalne revolucije u ruralne oblasti, posebno kada je reč o ženama. I ako digitalna revolucija stiže do ruralnih oblasti u mnogim ze- mljama u razvoju, ruralna di- gitalna podela i dalje predstavlja značajnu nevolju. Problem je još aku- tniji za žene, koje se suočavaju sa tro- jnom podeljenošću: digitalnom, rural- nom i rodnom. Nova FAO publikacija o uklju- čenosti polova u korišćenju informa- cionih i komunikacionih tehnologi- ja, dostupna na engleskom jeziku, razmatra kako muškarci i žene u ru- ralnim oblastima mogu da iskoriste prednosti tih novih tehnologija. “Uprkos obećanjima digitalne re- volucije, žene na selu i dalje nemaju isti pristup i kontrolu informacionih i komunikacionih tehnologija kao muškarci”, iznela je Sophie Treinen, direktorka za upravljanje znanjem i informacijama u FAO. Razlozi za ovo uključuju kultur- ne i društvene faktore, vremenska i ograičenja mobilnosti, teška radna opterećenja, neadekvatne finansijske resurse i nizak nivo obrazovanja. Ipak, u mnogim slučajevima tehnologija može značajno doprineti prevazilaženju ovih prepreka, naglašavajući značaj osigu- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 186 ravanja mogućnosti da žene oslobode prednosti ovih tehnologija. “Kako niko ne bi bio zanemaren i da se ove razlike ne bi pogoršavale, FAO predlaže razvijanje nacionalnih digitalnih strategija za poljoprivredu i ruralni razvoj u koje su uvršteni rodni problemi”, dodala je Treinen. Sa rodno-osetljivim pristupom, ove strategije mogu unaprediti rodnu ra- vnopravnost u ruralnim oblastima i naknadno uticati na smanjenje siro- maštva kroz povećanu poljoprivrednu proizvodnju, poboljšani marketing i ra- zvoj drugih aktivnosti koje generišu pri-