Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 28

Bezbednost i zaštita Sajber kriminal Aleksandar M. Anđić redakcija@internetogledalo.com Curenje informacija Curenje informacija najjedostavnije možemo definisati kao neovlašćeno širenje tajnih podataka sa nekog računara ili iz nekog data centra ostatku sveta. Drugim rečima, radi se o neprimetnom širenju malih količina informacija kroz zloupotrebu tehničkih sredstava ili kroz aktivnosti prevare. Ovaj problem se odnosi na skup pretnji koje nastaju zbog slučajnog ili zlonamernog otkrivanja korisnih informacija osobama koje ne bi smele da dođu do istih. Takve informacije su: lični podaci, korisnički podaci za pristup nekom sistemu, informacije u vezi bezbednosti, podaci o kreditnim karticama i dr. Preuzete informacije se mogu zloupotrebiti u svom izvornom obliku ili iskoristiti kroz mehanizme drugih napada. T ermin curenje informacija (in- formation leakage) predstavlja sinonim za curenje podataka (data leakage). Uz to, uprkos činjenici da veliki broj ljudi poistovećuje po- jam povrede podataka (data breach) sa pojmom curenja informacija, potre- bno je ipak napraviti razliku. Naime, curenje informacija je problem koji se uglavnom odnosi na eksploataci- ju tehničkih i organizacionih slabo- sti u cilju dobijanja određenih infor- macija. S druge strane, povreda po- dataka je opasnost koja se odnosi na ugrožavanje poverljivosti velikog broja strogo čuvanih poslovnih informacija. Svaki zaposleni u nekoj kompani- ji i svaki uređaj na kojem se čuvaju korporativne poverljive informacije predstavlja potencijalnu metu napa- da. Na primer, izgubljeni uređaj koji sadrži osetljive informacije može vrlo Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 brzo postati izvor curenja informacija, ukoliko zlonamerni pronalazač takav uređaj uspe da oporavi. Brojni su faktori koji mogu uticati na omogućavanje realizacije ovog napa- da. Neki od njih su: • nedostatak svesti zaposlenih (za- posleni mogu biti nesvesni da svojim radom ili ponašanjem mogu dovesti do problema; najčešće se mere bezbe- dnosti i mere predostrožnosti prilikom