Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 10

Intervju Namik Hrle, IBM Fellow, Master Inventor, IBM Academy of Technology Razgovarao: Zoran Kovačević [email protected] Neke nove vrednosti Na IBM-ovom skupu održanom 15. marta 2019. u Beogradu veoma zapaženo predavanje imao je Namik Hrle, član i glavni inventor IBM-ove Tehnološke akademije. U kratkom intervjuu za „Internet ogledalo“ on je objasnio na šta se sve nailazi na putu digitalne transformacije, šta je u njenoj osnovi i koja je u svemu tome stvarna vrednost clouda. Danas ste govorili o postojećim izazovima s kojima se kompanije suočavaju, ali i o šansama s kojima su ti izazovi popraćeni. Šta se podra- zumeva pod tim terminima? Izazovi odnosno „pretnje“ su prisu- tni ako se pogledaju tektonske pro- mene koje su se dogodile u nekim in- dustrijama, u nekim ljudskim delova- njima za koje se mislilo da su karte već podeljene. U zadnje dve decenije po- javile su se kompanije za koje niko nije mogao ni da predvidi da će doći, a koje su napravile korenite promene u svojim industrijama. To su kompa- nije kao što je Airbnb, koju donedav- no niko nije mogao predvideti, a sada je najveća 'hotelska' kompanija na sve- tu, pri čemu nema svojih soba niti ho- tela u svom vlasništvu, ili Uber, koji je jedna od vodećih svetskih kompanija koja pruža taksi usluge, a pritom nema nijednog jedinog taksija. Amazon i Alibaba su u suštini najveće trgovačke kompanije, a nemaju mrežu dućana koju bi očekivali od takvih firmi. Fa- cebook je ogromna medijska kom- panija koja ne proizvodi vesti i članke u tradicionalnom smislu. Kad uzmete primere sa svih mogu- ćih strana, oni možda izgledaju para- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 doksalno, ali je to istina koju trenu- no živimo i nema nikakvog razloga da digitalna transformacija na kojoj su oni građeni ne bude primenjena i ne bude „pretnja“ ustaljenim industri- jama kao što su bankovna, osiguranja ili bilo koja druga industrija. Nema ra- zloga da se ne dogodi promena u ko- joj će te klasične, tradicionalne kom- panije morati da se suočavaju s takvim novim izazovima. To je na neki način „pretnja“. Ona je stvarno velika ukoliko je kompanije ne uzmu ozbiljno, ne razumeju odakle dolazi i kako mogu da odgovore na nju, što nas dovodi do šansi koje prate ove izazove.