CREATIV MODERN BOHEMIAN MAGAZINE. CREATIV MAG - NOV -JAN 2016