GM Business & Lifestyle-specijal Business Security GM 120 BUSINESS SECURITY - Page 90

Internet nikad ne spava – zašto nam je potreban load balancer? Šta je korisnicima važno kada su u pitanju aplikacije? Prvenstveno da su dostupne. Dostupnost aplikacija se nikad nije shvatala toliko ozbiljno kao danas, kad ne samo da aplikacije koristimo za komunikaciju, bilo privatnu ili poslovnu, već kada su upravo aplikacije – posao. Aplikacije koje nisu uvek dostupne, koje su nepouzdane – gube svoje korisnike i svoj značaj i postaju nepostojeće. Praktično odmah. I nternet nikad ne spava, radi 24x7x365, tako da se ista stvar odnosi i na aplikaci- je. Kako bi se to osiguralo, skalabil- nost postaje jedna od ključnih stvari za obezbeđivanje dostupnosti a- plikacije. Jedan od osnovnih fakto- ra za obezbeđivanje dostupnosti u- pravo je – load balancing. Mnogi na load balancing gledaju kao na nešto što se može odraditi jednostavnim skriptom, pa umanjuju značaj napre- dnih load balancing sistema. Me- đutim, kompanija F5 Networks dobar deo svog portfolija fokusira upravo na to, sa ciljem da korisnici- ma obezbedi dostupnost svojih a- plikacija – u bilo kom trenutku, bilo gde, bez obzira na to koji uređaj ko- riste. Upravo zbog toga, u nastavku te- ksta predstavljamo nekoliko ključnih načina load balancinga i njegov zna- čaj generalno. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security Global Server Load Balancing Za početak – ovde se ne radi o ser- ver load balancingu, već o dostupno- sti određene lokacije, odnosno data centra, što ponovo dovodi do do- stupnosti aplikacija. GSLB predsta- vlja način na koji možemo obe- zbediti da, ako neki data centar nije dostupan, bilo da se radi o tradicio- nalnom ili cloud data centru, mo- žemo pronaći drugi.