GM Business & Lifestyle-specijal Business Security GM 120 BUSINESS SECURITY - Page 26

Pet bezbednosnih predviđanja kompanije IBM Prethodna godina bila je rekordna kada je reč o broju ličnih podataka koji su bili izloženi bezbednosnim pretnjama na internetu. Usled ubrzanih tehnoloških inovacija kao i sve češćih pretnji na internetu, kompanije širom različitih grana industrije preispituju na koje sve načine mogu da u svoje poslovanje uključe digitalne alate kao što su veštačka inteligencija (AI), mašinsko učenje, proširena i virtuelna stvarnost. Međutim, iako veliki broj organizacija već isprobava ili je čak već usvojilo AI rešenja, sajber kriminalci i dalje pronalaze nove načine da iskoriste slabosti kompanija. R azvojem sajber bezbed- nosti i tehnologija dolazi i do značajnog porasta pre- tnji sa kojima se različite organizaci- je suočavaju. S tim u vezi stručnjaci kompanije IBM definisali su pet ve- likih bezbednosnih trendova koji će biti obeležja 2018. godine. AI protiv AI Predviđa se da će u 2018. godini biti povećan broj sajber napada za- snovanih na veštačkoj inteligenciji. Industrija sajber bezbednosti će mora- ti da unapredi svoje AI alate kako bi se što bolje suočili sa novim pretnjama. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security Kako AI softveri postaju sve do- stupniji, sajber kriminalci će koristi- ti alate zasnovane na veštačkoj inteli- genciji ne samo kako bi automatizova- li i ubrzali svoje aktivnosti, već i da bi na što bolji način oponašali prirodno okruženje društvenog inžinjeringa ili za fišing prevare. Činjenica je da ključni