GM Business & Lifestyle-specijal Business Security GM 120 BUSINESS SECURITY | Page 28

Ko poseduje moje podatke? Pa, trebalo bi da sam ja – onaj ko poseduje moje podatke. Ali da li je to zaista slučaj? Dejan Vuković, Security Business Leader, IBM SEE P re par dana, tokom pauze za kafu, razgovarao sam sa svojim prijateljem koji se upravo preselio u novi stan. On tek što je završio svu papirologiju i dobio ključeve novog stana, dok je njegova porodica još bila u drugoj zemlji. Čekali su da on sve sredi kako bi mogli da se presele što lakše je moguće. On je želeo da ih iznenadi, zbog čega je bio jedini, osim javnih kompanija za pružanje usluga snab- devanja vodom, strujom, komunal- nih usluga itd., ko zna njegovu novu kućnu adresu. Po dolasku u svoj novi dom bili su prilično iznenađeni jer je njiho- vo novo poštansko sanduče već bilo puno, iako još nikog nisu obavesti- li o svojoj novoj adresi. Puno pro- motivnog materijala je već bilo tu i bilo je ispravno adresirano na sva četiri člana porodice. Iako je bilo lepo znati gde je najbliža tereta- na i igralište za njihovog sina, ili gde njihova ćerka može da ovlada veštinama sviranja violine, i dalje je bilo prilično zastrašujuće da sve te kompanije znaju toliko toga o poro- dici i da su dobavile sve te informacije Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security bez njihove saglasnosti. Očigledno je da su u ovom slučaju komunal- na preduzeća “prodala” njihove po- datke marketinškim agencijama tre- će strane. Postoji li bilo kakva analogija u digitalnom sajber prostoru? Većina nas je bar jednom u životu ima- la priliku da preuzme aplikaciju na svoj pametni telefon ili tablet. Da li ste se ikada upitali dok preuzimate BESPLATNU igricu ili BESPLATNU aplikaciju koja će vam pomoći da naučite kako da vežete kravatu, ili bilo koju drugu BESPLATNU aplika-