Информатор на општина Новаци 27

 Свечено пуштена во употреба реновираната сала во општина Новаци—стр.3  Ќе се гради насип на река Елешка на вливот во река Црна—стр.4  Поставена е нова ограда во дворот на општина Новацистр.5  Започна уметничката колонија во Мариово-стр.7 1