GM Business #114 GM 114 PDF | Page 36

Timski rad Moda ili potreba? Čitajući literaturu iz menadžmenta, slušajući predavanja, čovek ne može da ne zapazi čestu upotre- bu termina „timski rad”. Ali, šta to zapravo znači? Da li je to samo jedan pojam kao mnogi koji ula- ze i izlaze iz mode, npr. TQM ili reinženjering, da li nam je neophodan, šta su preduslovi za timski rad, itd.? Kroz ovaj članak pokušaćemo da potpunije objasnimo sve osnovne pojmove vezane za timski rad. dr Zvezdan Horvat, partner Adizes SEE [email protected] Da li nam je potreban timski rad? Grupa prijatelja na izletu šetajući zađe u pl aninu i krene puteljkom. Sa jedne strane je litica, a s druge provalija. Odjednom naleću na stenu koja se isprečila. Šta da rade, jer ne mogu da je zaobiđu zbog uzanog puta, niti bilo ko od njih može sam da je pomeri? Tu je kraj ilustracije, a početak moguće priče o mena- džmentu. Onog trenutka kada je- dna osoba ne može sama da reši problem (da pomeri stenu) rađa se menadžment. Menadžment nastaje zbog međuzavisnosti ljudi koji sami ne mogu da reše problem.