Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Số Tết | Số 6 | Tet Issue | Issue Six 2015

TẠP CHÍ THÚ CƯNG ĐẦU TIÊN CHƯA TỪNG CÓ TẠI VIỆT NAM | VIETNAM’S FIRST EVER PET MAGAZINECÂU CHUYỆNDành cho những chủ nuôi thế hệ mới!!

42

Lan, Rudiger và tình yêu
chó Phú Quốc

28

CHÓ

32

MÈO

MỚI

38

BỂ NUÔI CÁ

Chúc Mừng Năm Mới
Painting by Nguyen Nghĩa Trung